Nyckeltal för Husmäklarna i Nybro AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 454 1 948 1 175 2 365
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 016 817 926 617
Total omsättning 2 470 2 765 2 101 2 982
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 234 1 276 1 431 1 262
Personalkostnader 1 392 1 348 1 071 1 255
Avskrivningar 78 36 35 32
Summa rörelsekostnader -2 704 -2 660 -2 537 -2 549
Rörelseresultat -233 105 -436 434
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -163 79 -262 214
Skatt 0 21 13 35
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -223 105 -435 434
Årets resultat -11 58 25 105
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -223 105 -435 434
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 152 0 300 -75
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 60 -26 173 -220
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 246 65 100 135
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 246 65 100 135
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 117 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 32 20 137 20
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 278 85 237 155

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 99 118 185 157
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 93 125 110 222
Summa kortfristiga fordringar 192 243 295 379
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 681 657 47 1 577
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 873 899 342 1 956
Summa tillgångar 1 152 984 579 2 111

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 193 135 110 6
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -11 58 25 105
Summa fritt eget kapital 182 193 135 111
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 302 313 255 231
Summa obeskattade reserver 0 60 34 207
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 121 92 4 59
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 1 157
Övriga kortfristiga skulder 728 520 286 458
Summa kortfristiga skulder 849 612 290 1 674
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 152 984 579 2 111

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 300 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 300 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 102,83 % 147,06 % 117,93 % 116,85 %
Soliditet (%) 26,22 % 36,30 % 48,37 % 18,17 %
Avkastning på eget kapital (%) -73,84 % 29,39 % -155,32 % 113,15 %
Riskbuffert (%) -19,42 % 10,67 % -75,13 % 20,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -15,47 % 5,39 % -37,02 % 18,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!