Nyckeltal för Hisskompetens i Göteborg AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 355 4 531 4 991 5 875
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 124 0 0 35
Total omsättning 4 479 4 531 4 991 5 910
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 7 93 0 73
Handelsvaror 0 0 55 0
Övriga externa kostnader 987 1 025 983 1 497
Personalkostnader 3 060 2 669 2 713 3 091
Avskrivningar 0 0 20 0
Summa rörelsekostnader -4 054 -3 787 -3 771 -4 661
Rörelseresultat 424 726 1 221 1 250
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 423 735 1 210 1 271
Skatt 91 159 269 288
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 423 725 1 220 1 271
Årets resultat 332 577 941 983
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 423 725 1 220 1 271
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 10 -10 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 80 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 80 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 80 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 778 714 533 977
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 247 280 383 429
Summa kortfristiga fordringar 1 025 994 916 1 406
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 360 495 826 1 315
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 385 1 488 1 742 2 721
Summa tillgångar 1 385 1 488 1 822 2 721

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 3 1 0 603
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 332 577 941 983
Summa fritt eget kapital 335 578 941 1 586
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 435 678 1 041 1 686
Summa obeskattade reserver 0 0 10 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 50 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 50 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 130 126 166 143
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 770 685 605 892
Summa kortfristiga skulder 900 811 771 1 035
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 385 1 488 1 822 2 721

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 4 4 3 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 250 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 250 0 0 0
Utdelning 0 575 940 1 586
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 153,89 % 183,60 % 225,94 % 262,90 %
Soliditet (%) 31,41 % 45,56 % 57,54 % 61,96 %
Avkastning på eget kapital (%) 97,24 % 106,93 % 116,37 % 75,39 %
Riskbuffert (%) 30,51 % 48,67 % 66,96 % 46,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,69 % 15,98 % 24,44 % 21,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!