2020-01-05 - Just nu cirkulerar det bluffakturor med Merinfo som avsändare. Bankgiro på bluffakturorna är 5267-1096. Polisanmälan är upprättad.

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Hilding Anders Sweden AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 799 218 848 367 855 055 807 717
Övriga rörelseintäkter 9 517 122 333 2 126 5 194
Total omsättning 808 735 970 700 857 181 812 911
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 2 691 8 377 3 133 3 278
Kostnad sålda varor 593 961 677 207 649 915 631 637
Rörelseresultat 14 530 110 808 -51 419 -25 355
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 11 985 100 508 -66 514 -32 571
Skatt 0 0 4 693 -1 829
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 985 100 508 -66 514 -32 571
Årets resultat 11 985 100 508 -71 207 -30 742
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 063 0 5 2
Räntekostnader till koncernföretag 749 3 718 6 030 5 662
Externa räntekostnader 676 838 1 153 1 890
Övriga finansiella kostnader 3 183 5 744 7 917 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 985 100 508 -66 514 -32 571
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 20 180 2 280 0 0
Patent, licenser mm 0 0 3 919 5 683
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 20 180 2 280 3 919 5 683
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 7 984 37 706 40 291
Maskiner 58 768 20 074 27 552 28 814
Inventarier 2 272 576 5 823 6 670
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 18 325 150 405
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 61 040 46 959 71 231 76 180
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 098 1 987 4 4 697
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 098 1 987 4 4 697
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 83 318 51 226 75 154 86 560

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 110 278 91 264 102 236 66 484
Summa varulager 110 278 91 264 102 236 66 484
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 96 417 96 561 131 652 207 753
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 21 724 18 682 105 385 10 159
Övriga kortfristiga fordringar 9 963 153 682 8 575 7 337
Summa kortfristiga fordringar 128 104 268 925 245 612 225 249
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 1 1 3
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 238 385 360 190 347 848 291 736
Summa tillgångar 321 701 411 416 423 002 378 296

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 4 000 4 000 4 000 4 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 651 800 800 800
Summa bundet eget kapital 24 651 4 800 4 800 4 800
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 55 293 34 636 25 268 56 010
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 80 575 0
Årets resultat 11 985 100 508 -71 207 -30 742
Summa fritt eget kapital 67 278 135 144 34 636 25 268
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 91 929 139 944 39 436 30 068
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 22 808 24 328 22 564 22 699
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 131 0 0 0
Summa långfristiga skulder 131 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 98 429 109 683 127 307 108 497
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 17 502 34 270 134 930 134 138
Övriga kortfristiga skulder 90 902 103 191 98 765 82 894
Summa kortfristiga skulder 206 833 247 144 361 002 325 529
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 321 701 411 416 423 002 378 296

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 186 199 212 227
Löner till styrelse & VD 5 383 3 496 3 846 2 039
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 568
Löner till övriga anställda 83 780 95 534 102 038 107 519
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 44 620 49 631 50 797 49 621
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 47 000 47 000 47 000 47 000
Fastighetsinteckningar 0 90 000 113 000 113 000
Övriga säkerheter 2 094 1 983 0 0
Summa säkerheter 49 094 138 983 160 000 160 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 239 274 293 302
Summa ansvarsförbindelser 239 274 293 302
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 60 000 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 61,94 % 108,81 % 68,04 % 69,20 %
Soliditet (%) 28,58 % 34,02 % 9,32 % 7,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,04 % 71,82 % -168,66 % -108,32 %
Riskbuffert (%) 2,93 % 22,77 % -16,34 % -8,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,92 % 10,63 % -9,54 % -4,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 479 498 499 483