Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Hilding Anders International AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 154 730 1 154 420 956 230 819 308
Övriga rörelseintäkter 3 708 7 467 18 777 74 062
Total omsättning 1 158 438 1 161 887 975 007 893 370
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 890 150 927 903 742 961 593 359
Rörelseresultat -27 394 -16 241 -32 095 92 218
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -687 306 -405 103 164 706 169 957
Skatt 1 580 1 015 7 952 -5 776
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -687 306 -405 103 164 706 169 957
Årets resultat -688 886 -406 118 156 754 175 733
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -336 628 -26 605 237 817 192 772
Ränteintäkter från koncernföretag 125 443 114 596 184 820 158 604
Externa ränteintäkter 3 193 2 863 15 165 14 319
Räntekostnader till koncernföretag 1 375 23 887 833 748
Externa räntekostnader 299 286 275 684 181 530 177 344
Övriga finansiella kostnader 151 259 370 808 212 649 109 864
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -687 306 -405 103 164 706 169 957
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 999 2 342 3 756
Patent, licenser mm 1 201 1 696 2 245 2 867
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 23 270 44 622 24 645 17 394
Summa immateriella anläggningstillgångar 24 471 47 317 29 232 24 017
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 15 15 15 15
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 152 1 583 2 649 2 013
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 2 097
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 167 1 598 2 664 4 125
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -336 628 -26 605 237 817 192 772
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 849 920 2 766 790 3 054 1 359 530
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 256 520 116 845 5 744 800 53 503
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 347 180 5 444 390 5 750 410 3 903 490
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 5 372 820 5 493 300 5 782 300 3 931 640

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 26 551 17 035 25 084 18 765
Summa varulager 26 551 17 035 25 084 18 765
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 54 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 900 699 1 228 630 1 429 330 1 637 300
Övriga kortfristiga fordringar 30 031 29 766 38 089 25 742
Summa kortfristiga fordringar 930 730 1 258 450 1 467 420 1 663 040
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 279 261 281 901 348 117 372 951
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 236 540 1 557 380 1 840 620 2 054 760
Summa tillgångar 6 609 360 7 050 690 7 622 930 5 986 400

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 338 338 338 338
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 1 453 1 453 0
Summa bundet eget kapital 338 1 791 1 791 338
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 559 389 964 054 807 300 2 341 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 200 000 0 0 0
Årets resultat -688 886 -406 118 156 754 175 733
Summa fritt eget kapital 70 503 557 936 964 054 2 516 733
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 70 841 559 727 965 845 2 517 070
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 37 991 46 776 50 417 51 182
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 243 720 5 118 700 4 924 850 2 011 090
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 53 192 60 522 61 921
Övriga långfristiga skulder 99 082 22 514 0 36 145
Summa långfristiga skulder 5 342 800 5 194 410 4 985 370 2 109 160
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 104 617 245 698 77 731 460 014
Leverantörsskulder 41 186 48 734 61 799 36 156
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 855 873 910 313 1 331 630 739 297
Övriga kortfristiga skulder 156 058 45 034 150 137 73 516
Summa kortfristiga skulder 1 157 730 1 249 780 1 621 290 1 308 980
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 6 609 360 7 050 690 7 622 930 5 986 400

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 42 32 35 41
Löner till styrelse & VD 44 435 28 523 28 296 13 117
Varav tantiem till styrelse & VD 15 642 5 987 17 055 1 704
Löner till övriga anställda 39 820 38 116 37 635 49 685
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 23 458 21 365 24 666 33 877
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 91 500 91 500 91 500 91 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 825 575 832 938 2 595 350 2 526 230
Summa säkerheter 917 075 924 438 2 686 850 2 617 730
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 21 985 69 903 56 013 25 925
Summa ansvarsförbindelser 21 985 69 903 56 013 25 925
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 104,51 % 123,25 % 111,98 % 155,54 %
Soliditet (%) 1,07 % 7,94 % 12,67 % 42,05 %
Avkastning på eget kapital (%) -970,21 % -72,38 % 17,05 % 6,75 %
Riskbuffert (%) -10,51 % -6,64 % 1,36 % -0,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -98,66 % -93,16 % -24,08 % -14,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 006 2 082 1 884 1 532