Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Hilding Anders Holdings 3 AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 925 000 10 326 000 9 072 000 8 261 000
Övriga rörelseintäkter 86 000 315 000 40 000 25 000
Total omsättning 11 011 000 10 641 000 9 112 000 8 286 000
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 593 000 0 1 000 1 000
Kostnad sålda varor 8 031 000 7 834 000 6 557 000 5 940 000
Rörelseresultat -92 000 511 000 411 000 628 000
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -2 163 000 -1 617 000 -1 328 000 -906 000
Skatt 105 000 176 000 209 000 114 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 163 000 -1 617 000 -1 328 000 -906 000
Årets resultat -2 555 000 -1 793 000 -1 537 000 -1 020 000
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -3 000 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 50 000 31 000 23 000 24 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 757 000 1 756 000 1 554 000 1 788 000
Övriga finansiella kostnader 361 000 461 000 276 000 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 163 000 -1 617 000 -1 328 000 -906 000
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 5 896 000 6 211 000 5 980 000 5 959 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 743 000 429 000 344 000 344 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 639 000 6 640 000 6 324 000 6 303 000
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 559 000 587 000 632 000 621 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 637 000 596 000 539 000 485 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 57 000 115 000 114 000 30 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 253 000 1 298 000 1 285 000 1 136 000
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -3 000 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 264 000 310 000 258 000 163 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 299 000 346 000 258 000 163 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 9 191 000 8 284 000 7 867 000 7 602 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 083 000 1 025 000 966 000 810 000
Summa varulager 1 083 000 1 025 000 966 000 810 000
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 890 000 936 000 1 397 000 1 053 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 517 000 855 000 0 359 000
Summa kortfristiga fordringar 1 407 000 1 791 000 1 397 000 1 412 000
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 899 000 829 000 889 000 952 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 3 389 000 3 645 000 3 252 000 3 174 000
Summa tillgångar 12 580 000 11 929 000 11 119 000 10 776 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 938 1 938 2 000 0
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 938 1 938 2 000 0
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat -7 811 940 -5 973 940 -4 512 000 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 555 000 -1 793 000 -1 537 000 0
Summa fritt eget kapital -10 366 940 -7 766 940 -6 049 000 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital -10 365 000 -7 765 000 -6 047 000 0
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 121 000 159 000 182 000 99 000
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 19 322 000 16 590 000 14 460 000 12 453 000
Summa långfristiga skulder 19 322 000 16 590 000 14 460 000 12 453 000
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 323 000 0 0 0
Leverantörsskulder 1 425 000 1 467 000 1 386 000 1 125 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 754 000 1 478 000 1 138 000 1 480 000
Summa kortfristiga skulder 3 502 000 2 945 000 2 524 000 2 605 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 12 580 000 11 929 000 11 119 000 10 776 000

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 10050 9909 9312 9330
Löner till styrelse & VD 38 000 25 000 38 000 56 000
Varav tantiem till styrelse & VD 9 000 5 000 5 000 11 000
Löner till övriga anställda 1 595 000 1 256 000 755 000 1 246 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 419 000 293 000 291 000 348 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 703 000 684 000
Fastighetsinteckningar 0 0 456 000 452 000
Övriga säkerheter 4 396 000 4 392 000 4 784 000 5 617 000
Summa säkerheter 4 396 000 4 392 000 5 943 000 6 753 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 601 000 117 000 64 000 43 000
Summa ansvarsförbindelser 601 000 117 000 64 000 43 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 65,85 % 88,96 % 90,57 % 90,75 %
Soliditet (%) -82,39 % -65,09 % -54,38 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,87 % 20,82 % 21,96 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -9,64 % -6,32 % -6,26 % -3,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -39,19 % -37,13 % -34,81 % -32,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 162 129 85 140

Nyckeltal för Hilding Anders Holdings 3 AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 000 3 000 0 3 000
Personalkostnader 0 0 0 9 000
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 000 -3 000 0 -12 000
Rörelseresultat -3 000 -3 000 0 -12 000
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -286 000 -619 000 -491 000 -228 000
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -286 000 -619 000 -491 000 -228 000
Årets resultat -286 000 -619 000 -491 000 -228 000
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 19 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 246 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 203 000 496 000 491 000 481 000
Övriga finansiella kostnader 80 000 120 000 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -286 000 -619 000 -491 000 -228 000
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 19 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 378 000 4 378 000 4 378 000 4 378 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 378 000 4 378 000 4 378 000 4 378 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 4 378 000 4 378 000 4 378 000 4 378 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 7 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 0 0 0 7 000
Summa tillgångar 4 378 000 4 378 000 4 378 000 4 385 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 938 1 938 1 938 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 938 1 938 1 938 2 000
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 591 062 1 210 060 1 701 060 1 929 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -286 000 -619 000 -491 000 -228 000
Summa fritt eget kapital 305 062 591 060 1 210 060 1 701 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 307 000 593 000 1 212 000 1 703 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 064 000 3 781 000 3 162 000 2 671 000
Summa långfristiga skulder 4 064 000 3 781 000 3 162 000 2 671 000
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 000 4 000 1 000 8 000
Övriga kortfristiga skulder 0 0 3 000 3 000
Summa kortfristiga skulder 7 000 4 000 4 000 11 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 4 378 000 4 378 000 4 378 000 4 385 000

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 5 000 5 000
Summa ansvarsförbindelser 0 0 5 000 5 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 63,64 %
Soliditet (%) 7,01 % 13,54 % 27,68 % 38,84 %
Avkastning på eget kapital (%) -93,16 % -104,38 % -40,51 % -13,39 %
Riskbuffert (%) -7,02 % -16,34 % -15,51 % -12,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0