Hesselby Slott AB

556762-6758 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Hesselby Slott AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 425 6 259 6 161 6 600
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 38 133 7
Total omsättning 6 439 6 297 6 294 6 607
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 416 3 201 4 051 2 808
Personalkostnader 0 0 0 995
Avskrivningar 1 059 963 983 0
Summa rörelsekostnader -4 475 -4 164 -5 034 -3 803
Rörelseresultat 1 964 2 133 1 259 2 804
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 742 966 229 402
Skatt 164 215 51 90
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 990 1 292 306 1 688
Årets resultat 577 751 178 313
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 974 841 954 1 116
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 990 1 292 306 1 688
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -248 -326 -77 -1 286
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 73 390 73 858 73 823 74 937
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 627 2 100 2 362 2 429
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 775 775 91 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 75 792 76 733 76 276 77 366
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 51 100 100 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 993 993 993 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 143 1 143 1 143 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 76 935 77 876 77 419 77 366

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 12 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 266 328 258 594
Summa kortfristiga fordringar 266 340 258 594
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 014 87 4 754 1 679
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 3 280 427 5 012 2 274
Summa tillgångar 80 215 78 304 82 432 79 640

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 1 822 1 071 893 580
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 577 751 178 313
Summa fritt eget kapital 2 399 1 822 1 071 893
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 7 399 6 822 6 071 5 893
Summa obeskattade reserver 2 145 1 896 1 571 1 493
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 41 700 42 900 44 300 46 550
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 24 253 24 253 24 253 24 253
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 65 953 67 153 68 553 70 803
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 200 1 300 2 013 238
Leverantörsskulder 423 139 384 383
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 095 993 3 840 829
Summa kortfristiga skulder 4 718 2 432 6 237 1 450
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 80 215 78 304 82 432 79 640

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 47 500 47 500 47 500 47 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 47 500 47 500 47 500 47 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 69,52 % 17,56 % 80,36 % 156,76 %
Soliditet (%) 11,19 % 10,50 % 8,77 % 8,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,02 % 15,72 % 4,23 % 24,14 %
Riskbuffert (%) 1,08 % 1,52 % 0,26 % 1,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,25 % 7,21 % -10,52 % 8,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.