Nyckeltal för HeroBase Sweden AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 06 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 699 10 114 5 791 12 082
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 699 10 114 5 791 12 082
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 377 2 620 2 361 6 404
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 721 2 074 1 518 3 543
Personalkostnader 2 744 1 606 415 1 045
Avskrivningar 0 4 5 9
Summa rörelsekostnader -4 842 -6 304 -4 299 -11 001
Rörelseresultat -2 142 3 810 1 493 1 081
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Resultat före skatt -672 2 891 1 870 837
Skatt 0 622 405 203
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 148 3 791 1 604 1 067
Årets resultat -672 2 269 1 465 634
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 19 6 28
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 148 3 791 1 604 1 067
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 476 -900 266 -230
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 4 9
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 4 9
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 281 5 380 4 584 1 600
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 281 5 380 4 584 1 600
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Summa anläggningstillgångar 2 281 5 380 4 588 1 609

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Kundfordringar 36 478 909 961
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 186 96 90 152
Summa kortfristiga fordringar 222 574 999 1 113
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 032 3 113 321 1 910
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Summa omsättningstillgångar 4 254 3 686 1 320 3 023
Summa tillgångar 6 534 9 066 5 907 4 632

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Balanserat resultat 6 261 3 992 2 527 1 893
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -672 2 269 1 465 634
Summa fritt eget kapital 5 589 6 261 3 992 2 527
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Summa eget kapital 5 639 6 311 4 042 2 577
Summa obeskattade reserver 0 1 476 576 842
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 83 164 148 438
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 812 1 114 1 142 775
Summa kortfristiga skulder 895 1 278 1 290 1 213
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Summa eget kapital och skulder 6 534 9 066 5 907 4 632

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Antal anställda 3 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 823 1 129 290 681
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 924 477 124 352
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Kassalikviditet (%) 475,31 % 288,50 % 102,33 % 249,22 %
Soliditet (%) 86,30 % 81,61 % 75,61 % 69,03 %
Avkastning på eget kapital (%) -38,09 % 51,24 % 35,91 % 33,37 %
Riskbuffert (%) -33,45 % 40,88 % 26,84 % 21,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -79,81 % 37,29 % 27,59 % 8,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 608 565 290 681
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!