Koncernredovisning för Hemnet Group AB (publ)

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 544 079 444 394 373 084 317 155
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 663 6 224 1 734 1 320
Total omsättning 549 742 450 618 374 818 318 475
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 245 308 189 027 166 752 181 480
Personalkostnader 114 756 88 679 69 885 60 486
Avskrivningar 77 447 73 202 64 793 63 295
Summa rörelsekostnader -437 511 -350 908 -301 430 -305 261
Rörelseresultat 110 516 98 695 73 278 12 952
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 86 793 83 637 47 691 -23 178
Skatt 19 052 18 001 -5 494 2 250
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 86 793 83 637 47 691 -23 178
Årets resultat 67 741 65 636 53 185 -25 428
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 904 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 24 074 20 479 22 068 31 231
Övriga finansiella kostnader 126 633 3 628 5 819
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 86 793 83 637 47 691 -23 178
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 12 974 12 392 0 0
Patent, licenser mm 241 468 241 666 241 190 241 190
Goodwill 902 815 902 815 902 815 902 815
Övriga immateriella anläggningstillgångar 891 178 947 293 1 011 020 1 068 410
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 048 435 2 104 166 2 155 025 2 212 415
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 874 1 999 2 262 2 582
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 874 1 999 2 262 2 582
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 95 7 200 8 383
Summa finansiella anläggningstillgångar 95 7 200 8 383
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 050 400 2 106 170 2 157 490 2 223 380

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 20 399 26 268 24 248 17 640
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 30 889 22 742 23 206 11 003
Summa kortfristiga fordringar 51 288 49 010 47 454 28 643
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 24 525 24 132 23 390 23 678
Summa kassa och bank 247 092 219 397 310 699 133 968
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 322 905 292 539 381 543 186 289
Summa tillgångar 2 373 310 2 398 710 2 539 030 2 409 670

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 68 354 68 335 68 335 68 334
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 68 354 68 335 68 335 68 334
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 213 520 1 146 480 1 266 730 1 291 960
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 67 741 65 636 53 185 -25 428
Summa fritt eget kapital 1 281 261 1 212 116 1 319 915 1 266 532
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 349 620 1 280 450 1 388 250 1 334 860
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 667 860 674 400 430 614 163 114
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 240 057 248 172 440 673 640 794
Summa långfristiga skulder 907 917 922 572 871 287 803 908
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 7 622 7 789 10 026 11 800
Leverantörsskulder 10 290 12 996 11 676 10 004
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 97 861 174 904 257 794 249 099
Summa kortfristiga skulder 115 773 195 689 279 496 270 903
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 373 310 2 398 710 2 539 030 2 409 670

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 102 80 79 61
Löner till styrelse & VD 15 181 10 816 10 011 11 571
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 2 079
Löner till övriga anställda 63 364 48 172 39 309 32 079
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 34 284 27 051 22 630 18 324
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 349 740 1 279 100 1 382 750 1 382 750
Summa säkerheter 1 349 740 1 279 100 1 382 750 1 382 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 257,73 % 137,16 % 128,14 % 60,03 %
Soliditet (%) 56,87 % 53,38 % 54,68 % 55,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,43 % 6,53 % 3,44 % -1,74 %
Riskbuffert (%) 2,31 % 2,48 % 0,66 % -2,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,50 % 14,07 % 5,90 % -18,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 770 737 624 716
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 081 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 7 081 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 243 1 404 1 008 0
Personalkostnader 7 186 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -15 429 -1 404 -1 008 0
Rörelseresultat -8 348 -1 404 -1 008 0
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -8 349 -1 404 -1 008 0
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -8 349 -1 404 -1 008 0
Årets resultat -5 1 356 -1 008 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 1 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 349 -1 404 -1 008 0
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 8 343 2 761 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 217 750 217 750 217 750 200 050
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 359 310 1 359 310 1 359 310 1 341 610
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 359 310 1 359 310 1 359 310 1 341 610

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 204 2 761 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 430 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 13 634 2 761 0 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 701 1 211 774 18 730
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 18 335 3 972 774 18 730
Summa tillgångar 1 377 640 1 363 280 1 360 080 1 360 340

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 68 354 68 335 68 335 68 334
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 68 354 68 335 68 335 68 334
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 120 480 1 117 720 1 292 160 1 291 960
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -5 1 356 -1 008 0
Summa fritt eget kapital 1 120 475 1 119 076 1 291 152 1 291 960
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 188 830 1 187 410 1 359 480 1 360 290
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 175 050 175 050 50 50
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 175 050 175 050 50 50
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 213 0 63 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 304 615 403 0
Övriga kortfristiga skulder 5 249 210 86 0
Summa kortfristiga skulder 13 766 825 552 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 377 640 1 363 280 1 360 080 1 360 340

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 4 982 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 176 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 133,19 % 481,45 % 140,22 % 0,00 %
Soliditet (%) 86,29 % 87,10 % 99,96 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,70 % -0,12 % -0,07 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -0,61 % -0,10 % -0,07 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -117,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 4 982 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!