Koncernredovisning för Hemnet Group AB (publ)

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 728 100 544 079 444 394 373 084
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 400 5 663 6 224 1 734
Total omsättning 734 500 549 742 450 618 374 818
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 299 900 245 308 189 027 166 752
Personalkostnader 130 000 114 756 88 679 69 885
Avskrivningar 79 000 77 447 73 202 64 793
Summa rörelsekostnader -508 900 -437 511 -350 908 -301 430
Rörelseresultat 223 900 110 516 98 695 73 278
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 198 100 86 793 83 637 47 691
Skatt 41 600 19 052 18 001 -5 494
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 198 100 86 793 83 637 47 691
Årets resultat 156 500 67 741 65 636 53 185
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 904 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 26 000 24 074 20 479 22 068
Övriga finansiella kostnader 100 126 633 3 628
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 198 100 86 793 83 637 47 691
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 12 700 12 974 12 392 0
Patent, licenser mm 241 200 241 468 241 666 241 190
Goodwill 902 800 902 815 902 815 902 815
Övriga immateriella anläggningstillgångar 821 800 891 178 947 293 1 011 020
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 978 500 2 048 435 2 104 166 2 155 025
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 300 1 874 1 999 2 262
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 300 1 874 1 999 2 262
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 100 95 7 200
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 95 7 200
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 979 900 2 050 400 2 106 170 2 157 490

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 28 700 20 399 26 268 24 248
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 30 400 30 889 22 742 23 206
Summa kortfristiga fordringar 59 100 51 288 49 010 47 454
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 24 525 24 132 23 390
Summa kassa och bank 94 500 247 092 219 397 310 699
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 153 600 322 905 292 539 381 543
Summa tillgångar 2 133 500 2 373 310 2 398 710 2 539 030

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 77 444 68 354 68 335 68 335
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 77 444 68 354 68 335 68 335
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 282 960 1 213 520 1 146 480 1 266 730
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 156 500 67 741 65 636 53 185
Summa fritt eget kapital 1 439 460 1 281 261 1 212 116 1 319 915
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 516 900 1 349 620 1 280 450 1 388 250
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 277 900 667 860 674 400 430 614
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 220 100 240 057 248 172 440 673
Summa långfristiga skulder 498 000 907 917 922 572 871 287
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 7 622 7 789 10 026
Leverantörsskulder 12 500 10 290 12 996 11 676
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 106 100 97 861 174 904 257 794
Summa kortfristiga skulder 118 600 115 773 195 689 279 496
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 133 500 2 373 310 2 398 710 2 539 030

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 112 102 80 79
Löner till styrelse & VD 15 600 15 181 10 816 10 011
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 70 700 63 364 48 172 39 309
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 36 000 34 284 27 051 22 630
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 1 349 740 1 279 100 1 382 750
Summa säkerheter 0 1 349 740 1 279 100 1 382 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 129,51 % 257,73 % 137,16 % 128,14 %
Soliditet (%) 71,10 % 56,87 % 53,38 % 54,68 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,06 % 6,43 % 6,53 % 3,44 %
Riskbuffert (%) 6,28 % 2,31 % 2,48 % 0,66 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 23,62 % 11,50 % 14,07 % 5,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 771 770 737 624
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 600 7 081 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 600 7 081 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 53 400 8 243 1 404 1 008
Personalkostnader 5 700 7 186 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -59 100 -15 429 -1 404 -1 008
Rörelseresultat -53 700 -8 348 -1 404 -1 008
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 227 000 -8 349 -1 404 -1 008
Skatt 46 800 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -59 200 -8 349 -1 404 -1 008
Årets resultat 180 200 -5 1 356 -1 008
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 5 500 1 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -59 200 -8 349 -1 404 -1 008
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 8 343 2 761 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 286 200 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 513 400 217 750 217 750 217 750
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 660 000 1 359 310 1 359 310 1 359 310
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 660 000 1 359 310 1 359 310 1 359 310

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 700 11 204 2 761 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 100 2 430 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 800 13 634 2 761 0
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 19 800 4 701 1 211 774
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 21 600 18 335 3 972 774
Summa tillgångar 1 681 600 1 377 640 1 363 280 1 360 080

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 77 444 68 354 68 335 68 335
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 77 444 68 354 68 335 68 335
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 739 256 1 120 480 1 117 720 1 292 160
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 180 200 -5 1 356 -1 008
Summa fritt eget kapital 919 456 1 120 475 1 119 076 1 291 152
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 996 900 1 188 830 1 187 410 1 359 480
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 277 900 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 175 050 175 050 50
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 277 900 175 050 175 050 50
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 600 2 213 0 63
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 387 900 6 304 615 403
Övriga kortfristiga skulder 18 300 5 249 210 86
Summa kortfristiga skulder 406 800 13 766 825 552
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 681 600 1 377 640 1 363 280 1 360 080

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 3 800 4 982 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 900 2 176 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 55 622 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 5,31 % 133,19 % 481,45 % 140,22 %
Soliditet (%) 59,28 % 86,29 % 87,10 % 99,96 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,94 % -0,70 % -0,12 % -0,07 %
Riskbuffert (%) -4,00 % -0,61 % -0,10 % -0,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 155,36 % -117,92 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 3 800 4 982 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!