Nyckeltal för Hemming i Kulltorp AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 090 4 842 9 760 7 352
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 25 116 12
Total omsättning 3 098 4 867 9 876 7 364
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 89 129
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 934 2 726 6 710 5 512
Övriga externa kostnader 60 1 964 2 480 2 737
Personalkostnader 39 52 47 67
Avskrivningar 155 155 154 134
Summa rörelsekostnader -2 188 -4 897 -9 480 -8 579
Rörelseresultat 907 -43 513 -1 007
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 826 -56 499 -1 021
Skatt 42 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 893 -56 499 -1 021
Årets resultat 610 -56 499 -1 021
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 13 13 15 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 893 -56 499 -1 021
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -175 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -67 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 1 9 17 26
Inventarier 103 250 397 538
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 104 259 414 564
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 145 145 145 125
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 249 404 559 689

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 452 333
Summa varulager 0 0 452 333
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 322 252 1 179 808
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 236 689 218 222
Summa kortfristiga fordringar 1 558 941 1 397 1 030
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 558 941 1 849 1 363
Summa tillgångar 1 807 1 345 2 409 2 052

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 274 330 -1 035 -14
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 866 0
Årets resultat 610 -56 499 -1 021
Summa fritt eget kapital 884 274 330 -1 035
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 984 374 430 -935
Summa obeskattade reserver 67 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 75 435 189 219
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 647
Summa långfristiga skulder 75 435 189 866
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 276 418 1 184 1 874
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 188 13 13 13
Övriga kortfristiga skulder 218 106 593 234
Summa kortfristiga skulder 682 537 1 790 2 121
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 807 1 345 2 409 2 052

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 866 866 866 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 866 866 866 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 75 435 189 219
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 228,45 % 175,23 % 78,04 % 48,56 %
Soliditet (%) 57,19 % 27,81 % 17,85 % -45,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 86,42 % -14,97 % 116,05 % 109,20 %
Riskbuffert (%) 48,46 % -4,53 % 20,58 % -49,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 28,48 % -1,43 % 4,96 % -14,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!