Nyckeltal för Hemfosa Hagfors 1 Teti Fastighets AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2014-12 2013-12 2012-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2014-12 2013-12 2012-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 745 834 1 068
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 745 834 1 068
Rörelsens kostnader 2014-12 2013-12 2012-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Kostnad sålda varor 1 387 0 0
Rörelseresultat -821 -1 098 -304
Resultat 2014-12 2013-12 2012-12
Resultat före skatt -1 217 -1 391 -554
Skatt 0 -306 -144
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 217 -1 391 -554
Årets resultat -23 -1 085 -410
Jämförelsestörande poster 2014-12 2013-12 2012-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2014-12 2013-12 2012-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 27 3 2
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 288 248
Externa räntekostnader 425 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 8 4
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2014-12 2013-12 2012-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 217 -1 391 -554
Bokslutsdispositioner 2014-12 2013-12 2012-12
Koncernbidrag 1 194 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2014-12 2013-12 2012-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2014-12 2013-12 2012-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2014-12 2013-12 2012-12
Byggnader och mark 3 265 3 322 3 380
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 265 3 322 3 380
Finansiella anläggningstillgångar 2014-12 2013-12 2012-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2014-12 2013-12 2012-12
Summa anläggningstillgångar 3 265 3 322 3 380

Omsättningstillgångar

Varulager 2014-12 2013-12 2012-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2014-12 2013-12 2012-12
Kundfordringar 0 4 6
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 586 1 766 619
Övriga kortfristiga fordringar 37 47 43
Summa kortfristiga fordringar 2 623 1 817 668
Kassa och bank 2014-12 2013-12 2012-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0
2014-12 2013-12 2012-12
Summa omsättningstillgångar 2 623 1 817 668
Summa tillgångar 5 888 5 139 4 048

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2014-12 2013-12 2012-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2014-12 2013-12 2012-12
Balanserat resultat 396 -5 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 1 085 405
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 400 0
Årets resultat -23 -1 085 -410
Summa fritt eget kapital 373 395 -5
2014-12 2013-12 2012-12
Summa eget kapital 423 445 45
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2014-12 2013-12 2012-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 027 4 036 3 593
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 027 4 036 3 593
Kortfristiga skulder 2014-12 2013-12 2012-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 9 101 170
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 374 0 99
Övriga kortfristiga skulder 55 557 141
Summa kortfristiga skulder 438 658 410
2014-12 2013-12 2012-12
Summa eget kapital och skulder 5 888 5 139 4 048

Noter

2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2014-12 2013-12 2012-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 8 100 8 100 8 100
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 8 100 8 100 8 100
Villkorat aktieägartillskott 0 400 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 400 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2014-12 2013-12 2012-12
Kassalikviditet (%) 598,86 % 276,14 % 162,93 %
Soliditet (%) 7,18 % 8,66 % 1,11 %
Avkastning på eget kapital (%) -287,71 % -312,58 % -1 231,11 %
Riskbuffert (%) -21,23 % -27,61 % -13,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -220,40 % -202,28 % -75,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!