Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Helsinge Affärs & Produktionsstöd AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 478 1 513 719
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 30 75
Total omsättning 478 1 543 794
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 469 377
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 88 120 28
Personalkostnader 445 641 22
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -533 -1 230 -427
Rörelseresultat -56 312 366
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -56 312 366
Skatt 0 71 81
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -56 312 366
Årets resultat -56 241 285
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -56 312 366
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 491 84
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 0 0
Summa kortfristiga fordringar 8 491 84
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 388 255 354
2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 397 746 439
Summa tillgångar 397 746 439

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 366 125 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -56 241 285
Summa fritt eget kapital 310 366 285
2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 360 416 335
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 41 26
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 37 289 77
Summa kortfristiga skulder 37 330 103
2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 397 746 439

Noter

2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 160
2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 1 070,27 % 226,06 % 425,24 %
Soliditet (%) 90,68 % 55,76 % 76,31 %
Avkastning på eget kapital (%) -15,56 % 75,00 % 109,25 %
Riskbuffert (%) -14,11 % 41,82 % 83,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -11,72 % 20,62 % 50,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Läs mer.