Koncernredovisning för Helsingborgshem AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 106 080 1 067 220 1 050 680 1 019 830
Övriga rörelseintäkter 8 036 0 36 125 9 369
Total omsättning 1 114 116 1 067 220 1 086 805 1 029 199
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 8 688 2 591 4 275
Kostnad sålda varor 950 042 880 303 818 977 818 914
Rörelseresultat 110 312 138 732 220 260 164 629
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 53 441 94 989 175 730 116 514
Skatt 12 017 19 915 27 020 25 268
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 53 441 94 989 175 730 116 514
Årets resultat 41 425 75 074 148 709 91 246
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 146 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 876 0 154 200
Räntekostnader till koncernföretag 57 675 33 384 40 408 0
Externa räntekostnader 1 219 7 081 4 380 48 317
Övriga finansiella kostnader 0 3 672 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 53 441 94 989 175 730 116 514
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 6 895 130 6 711 240 6 369 440 6 310 290
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 94 845 85 245 54 769 53 166
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 501 726 504 251 476 151 263 205
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 491 701 7 300 736 6 900 360 6 626 661
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 023 4 048 3 748 4 255
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 023 4 048 3 748 4 255
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 7 495 720 7 304 780 6 904 110 6 630 910

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 3 219 6 836 2 837 5 507
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 32 174 94 044 80 565 0
Övriga kortfristiga fordringar 34 572 69 525 27 058 91 141
Summa kortfristiga fordringar 69 965 170 405 110 460 96 648
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 251 3 293 1 521 1 722
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 72 216 173 698 111 981 98 370
Summa tillgångar 7 567 940 7 478 480 7 016 090 6 729 280

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 29 300 29 300 29 300 29 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 29 300 29 300 29 300 29 300
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 842 820 1 802 740 1 688 720 1 622 480
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 41 425 75 074 148 709 91 246
Summa fritt eget kapital 1 884 245 1 877 814 1 837 429 1 713 726
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 913 540 1 907 120 1 866 730 1 743 020
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 235 351 204 932 185 081 154 363
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 145 000 4 995 000 4 675 000 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 4 539 750
Summa långfristiga skulder 5 145 000 4 995 000 4 675 000 4 539 750
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 85 266 120 288 115 011 117 697
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 35 176 59 451 25 235 25 545
Övriga kortfristiga skulder 153 604 191 687 149 030 148 902
Summa kortfristiga skulder 274 046 371 426 289 276 292 144
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 567 940 7 478 480 7 016 090 6 729 280

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 271 268 247 236
Löner till styrelse & VD 2 609 2 685 2 449 2 769
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 128 365 121 042 109 440 102 436
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 81 168 61 139 57 140 55 520
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 940 3 369 3 211 3 080
Summa ansvarsförbindelser 3 940 3 369 3 211 3 080
Beviljad checkräkningskredit 200 000 200 000 20 000 200 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 26,35 % 46,77 % 38,71 % 33,67 %
Soliditet (%) 25,28 % 25,50 % 26,61 % 25,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,79 % 4,98 % 9,41 % 6,68 %
Riskbuffert (%) 0,40 % 1,04 % 2,24 % 1,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,49 % 4,76 % 12,46 % 6,69 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 483 462 453 446
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 105 630 1 066 800 1 050 560 1 019 720
Övriga rörelseintäkter 7 220 0 36 125 9 369
Total omsättning 1 112 850 1 066 800 1 086 685 1 029 089
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 8 688 2 550 4 253
Kostnad sålda varor 949 667 879 880 818 977 818 914
Rörelseresultat 109 417 138 730 220 181 164 539
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 46 614 84 722 172 808 112 373
Skatt 10 795 17 832 26 413 24 401
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 52 546 94 836 175 647 116 421
Årets resultat 36 715 67 043 146 471 88 064
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 146 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 876 0 154 200
Räntekostnader till koncernföretag 57 675 33 384 40 411 3
Externa räntekostnader 1 219 7 233 4 380 48 317
Övriga finansiella kostnader 0 3 672 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 52 546 94 836 175 647 116 421
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 895 152 75 92
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -5 932 -10 114 -2 839 -4 048
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 6 895 130 6 711 240 6 369 440 6 310 290
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 94 845 85 245 54 769 53 166
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 482 366 490 064 476 151 263 205
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 472 341 7 286 549 6 900 360 6 626 661
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 023 4 048 3 748 4 255
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 173 4 198 3 898 4 405
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 7 476 520 7 290 740 6 904 260 6 631 060

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 3 219 6 836 2 837 5 507
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 51 123 107 253 80 353 0
Övriga kortfristiga fordringar 34 508 30 767 26 683 90 881
Summa kortfristiga fordringar 88 850 144 856 109 873 96 388
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 251 3 293 1 521 1 722
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 91 101 148 149 111 394 98 110
Summa tillgångar 7 567 620 7 438 890 7 015 650 6 729 170

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 29 300 29 300 29 300 29 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 470 000 470 000 470 000 470 000
Summa bundet eget kapital 499 300 499 300 499 300 499 300
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 333 670 1 301 620 1 190 150 1 127 090
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 36 715 67 043 146 471 88 064
Summa fritt eget kapital 1 370 385 1 368 663 1 336 621 1 215 154
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 869 680 1 867 960 1 835 920 1 714 450
Summa obeskattade reserver 55 234 49 303 39 189 36 350
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 223 972 194 776 176 695 146 584
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 145 000 4 995 000 4 675 000 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 4 539 750
Summa långfristiga skulder 5 145 000 4 995 000 4 675 000 4 539 750
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 85 266 120 288 115 011 117 697
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 35 187 59 414 25 209 25 597
Övriga kortfristiga skulder 153 276 152 145 148 624 148 739
Summa kortfristiga skulder 273 729 331 847 288 844 292 033
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 567 620 7 438 890 7 015 650 6 729 170

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 271 268 247 236
Löner till styrelse & VD 2 609 2 685 2 449 2 769
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 128 365 121 042 109 440 102 436
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 81 168 61 139 57 140 55 520
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 940 3 369 3 211 3 080
Summa ansvarsförbindelser 3 940 3 369 3 211 3 080
Beviljad checkräkningskredit 200 000 200 000 200 000 200 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 35 000 35 000 35 000 25 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 33,28 % 44,64 % 38,57 % 33,60 %
Soliditet (%) 25,24 % 25,60 % 26,58 % 25,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,75 % 4,98 % 9,42 % 6,69 %
Riskbuffert (%) 0,39 % 1,04 % 2,24 % 1,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,57 % 4,74 % 12,46 % 6,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 483 462 453 446
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!