Nyckeltal för Helsingborg Arena och Scen AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 150 804 66 095 48 431 64 945
Aktiverat arbete för egen räkning 740 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 42 154 40 461 40 231 36 790
Total omsättning 193 698 106 556 88 662 101 735
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 81 878 29 906 22 601 35 339
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 92 560 81 503 72 510 75 642
Personalkostnader 178 303 152 796 142 509 140 125
Avskrivningar 3 821 3 571 3 483 3 478
Summa rörelsekostnader -356 562 -267 776 -241 103 -254 584
Rörelseresultat -162 991 -161 278 -152 538 -152 967
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -158 717 -162 529 -155 193 -156 980
Skatt 214 523 953 229
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -162 917 -161 279 -152 543 -152 980
Årets resultat 69 1 148 2 853 291
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 106 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 5
Räntekostnader till koncernföretag 14 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 23 0 6 18
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -162 917 -161 279 -152 543 -152 980
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 159 000 164 200 159 000 157 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 200 -1 250 -2 650 -4 000
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 8 991 8 846 9 220 9 594
Maskiner 42 157 204 41
Inventarier 19 254 12 744 10 766 12 189
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 7 182 1 644 1 656 1 840
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 35 469 23 391 21 846 23 664
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 35 469 23 391 21 846 23 664

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 481 213 138 273
Summa varulager 481 213 138 273
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 4 203 1 715 732 2 191
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 26 983 44 574 32 831 25 362
Övriga kortfristiga fordringar 19 695 21 806 18 669 19 150
Summa kortfristiga fordringar 50 881 68 095 52 232 46 703
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 147 127 101 134
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 51 509 68 435 52 471 47 110
Summa tillgångar 86 978 91 826 74 317 70 774

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 29 564 28 416 25 563 25 272
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 69 1 148 2 853 291
Summa fritt eget kapital 29 633 29 564 28 416 25 563
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 32 633 32 564 31 416 28 563
Summa obeskattade reserver 3 700 7 900 6 650 4 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 627 11 606 5 188 8 706
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 11 914 12 297 10 121 1 548
Övriga kortfristiga skulder 28 105 27 459 20 942 27 957
Summa kortfristiga skulder 50 646 51 362 36 251 38 211
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 86 978 91 826 74 317 70 774

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 260 216 206 211
Löner till styrelse & VD 2 843 1 913 1 713 1 819
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 122 057 103 315 97 941 94 248
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 47 843 43 980 40 411 39 748
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 336 3 170 3 122 2 930
Summa ansvarsförbindelser 3 336 3 170 3 122 2 930
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 100,75 % 132,83 % 144,36 % 122,57 %
Soliditet (%) 40,65 % 41,80 % 48,87 % 44,52 %
Avkastning på eget kapital (%) -460,74 % -420,15 % -420,03 % -485,48 %
Riskbuffert (%) -187,34 % -175,64 % -205,27 % -216,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -108,06 % -244,01 % -314,98 % -235,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 480 487 484 455
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!