Nyckeltal för Helins Mäklarbyrå AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 957 3 386 2 542 2 548
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 569 555 394 278
Total omsättning 3 526 3 941 2 936 2 826
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 283 1 996 1 224 1 249
Personalkostnader 1 717 1 803 1 417 1 422
Avskrivningar 45 55 29 29
Summa rörelsekostnader -3 045 -3 854 -2 670 -2 700
Rörelseresultat 481 88 264 126
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 322 92 278 125
Skatt 78 27 67 34
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 449 92 278 125
Årets resultat 244 65 211 91
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 2 16 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 2 0
Övriga finansiella kostnader 34 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 449 92 278 125
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -127 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 10 39
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 10 39
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 135 180 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 135 180 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 83 294 10 163
Summa finansiella anläggningstillgångar 83 294 10 163
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 218 474 20 201

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 12 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 36 189 141 479
Summa kortfristiga fordringar 37 201 141 479
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 656 256 633 122
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 693 456 774 601
Summa tillgångar 911 930 793 803

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 30 30 30 30
Summa bundet eget kapital 180 180 180 180
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 86 170 134 43
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 244 65 211 91
Summa fritt eget kapital 330 235 345 134
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 510 415 525 314
Summa obeskattade reserver 127 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 103 229 120 99
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 171 285 148 390
Summa kortfristiga skulder 274 514 268 489
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 911 930 793 803

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 4 4 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 150 150 175 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 252,92 % 88,91 % 288,81 % 122,90 %
Soliditet (%) 66,26 % 44,62 % 66,20 % 39,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 74,39 % 22,17 % 52,95 % 39,81 %
Riskbuffert (%) 41,96 % 9,72 % 34,56 % 15,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,03 % 2,66 % 10,86 % 4,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!