Nyckeltal för Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 415 510 4 189 730 4 646 850 4 156 480
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 405 206 285 193
Total omsättning 3 417 915 4 189 936 4 647 135 4 156 673
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 718 070 3 469 310 3 934 960 3 522 790
Övriga externa kostnader 280 003 295 315 273 665 237 677
Personalkostnader 288 831 315 098 308 129 275 111
Avskrivningar 16 574 19 311 16 604 14 413
Summa rörelsekostnader -3 303 478 -4 099 034 -4 533 358 -4 049 991
Rörelseresultat 114 441 90 901 113 768 106 684
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 110 215 81 635 105 558 93 592
Skatt 177 3 134 323 305
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 108 215 78 804 105 109 95 106
Årets resultat 38 10 501 235 287
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 26 65 32 102
Räntekostnader till koncernföretag 1 965 4 228 3 740 5 033
Externa räntekostnader 4 282 7 888 4 907 6 640
Övriga finansiella kostnader 5 46 44 89
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 108 215 78 804 105 109 95 106
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -110 000 -68 000 -105 000 -93 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 000 2 831 449 -1 514
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 2 115 2 759 959 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 115 2 759 959 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 25 460 34 892 44 714 48 190
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 13 510 14 741 15 461 1 832
Summa materiella anläggningstillgångar 38 970 49 633 60 175 50 022
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 493 309 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 493 309 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 41 578 52 701 61 134 50 022

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 274 491 354 569 340 346 394 474
Summa varulager 274 491 354 569 340 346 394 474
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 121 433 150 357 224 741 120 841
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 17 204 30 554 5 834 15 373
Övriga kortfristiga fordringar 92 016 80 396 148 522 117 132
Summa kortfristiga fordringar 230 653 261 307 379 097 253 346
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 106 132 253 19
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 505 250 616 008 719 696 647 839
Summa tillgångar 546 828 668 709 780 830 697 861

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 135 2 779 20 20
Summa bundet eget kapital 2 235 2 879 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 220 890 123 285 125 809 125 522
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 38 10 501 235 287
Summa fritt eget kapital 220 928 133 786 126 044 125 809
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 223 163 136 665 126 164 125 929
Summa obeskattade reserver 6 010 8 010 10 841 11 290
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 336 3 366 3 471 3 636
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 75 676 75 802 144 492 120 435
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 102 267 300 969 347 189 331 414
Övriga kortfristiga skulder 136 376 143 897 148 673 105 157
Summa kortfristiga skulder 314 319 520 668 640 354 557 006
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 546 828 668 709 780 830 697 861

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 390 442 426 480
Löner till styrelse & VD 4 351 5 599 4 887 4 786
Varav tantiem till styrelse & VD 1 469 983 1 933 2 033
Löner till övriga anställda 194 996 206 291 203 661 181 962
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 84 322 95 024 91 975 80 309
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 216 000 216 000 216 000 216 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 216 000 216 000 216 000 216 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 161 717 163 174 105 619 93 939
Summa ansvarsförbindelser 161 717 163 174 105 619 93 939
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 73,42 % 50,21 % 59,24 % 45,49 %
Soliditet (%) 41,62 % 21,32 % 17,18 % 19,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,55 % 55,27 % 78,35 % 70,84 %
Riskbuffert (%) 18,95 % 11,28 % 13,22 % 13,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,99 % 1,59 % 2,07 % 2,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 511 479 490 389
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!