Nyckeltal för Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 094 040 3 782 580 3 415 510 4 189 730
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 809 2 058 2 405 206
Total omsättning 4 097 849 3 784 638 3 417 915 4 189 936
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 242 860 3 002 260 2 718 070 3 469 310
Övriga externa kostnader 310 114 283 548 280 003 295 315
Personalkostnader 331 012 304 990 288 831 315 098
Avskrivningar 12 759 15 703 16 574 19 311
Summa rörelsekostnader -3 896 745 -3 606 501 -3 303 478 -4 099 034
Rörelseresultat 200 788 178 130 114 441 90 901
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 193 902 174 392 110 215 81 635
Skatt 9 255 1 067 177 3 134
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 193 858 174 392 108 215 78 804
Årets resultat 34 647 3 325 38 10 501
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 51 10 26 65
Räntekostnader till koncernföretag 2 611 294 1 965 4 228
Externa räntekostnader 4 054 3 347 4 282 7 888
Övriga finansiella kostnader 320 107 5 46
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 193 858 174 392 108 215 78 804
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -150 000 -170 000 -110 000 -68 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 44 0 2 000 2 831
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 2 226 1 498 2 115 2 759
Patent, licenser mm 322 100 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 548 1 598 2 115 2 759
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 24 883 20 502 25 460 34 892
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 36 124 1 988 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 11 734 13 349 13 510 14 741
Summa materiella anläggningstillgångar 72 741 35 839 38 970 49 633
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 823 729 493 309
Summa finansiella anläggningstillgångar 823 729 493 309
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 76 113 38 166 41 578 52 701

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 444 636 230 988 274 491 354 569
Summa varulager 444 636 230 988 274 491 354 569
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 225 321 118 152 121 433 150 357
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 23 859 26 346 17 204 30 554
Övriga kortfristiga fordringar 105 019 98 657 92 016 80 396
Summa kortfristiga fordringar 354 199 243 155 230 653 261 307
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 165 49 106 132
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 799 000 474 192 505 250 616 008
Summa tillgångar 875 112 512 358 546 828 668 709

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 246 1 518 2 135 2 779
Summa bundet eget kapital 2 346 1 618 2 235 2 879
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 137 682 221 546 220 890 123 285
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 34 647 3 325 38 10 501
Summa fritt eget kapital 172 329 224 871 220 928 133 786
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 174 675 226 489 223 163 136 665
Summa obeskattade reserver 5 966 6 010 6 010 8 010
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 132 3 179 3 336 3 366
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 108 933 72 539 75 676 75 802
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 437 139 61 105 102 267 300 969
Övriga kortfristiga skulder 145 267 143 036 136 376 143 897
Summa kortfristiga skulder 691 339 276 680 314 319 520 668
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 875 112 512 358 546 828 668 709

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 413 398 390 442
Löner till styrelse & VD 3 772 4 879 4 351 5 599
Varav tantiem till styrelse & VD 761 2 308 1 469 983
Löner till övriga anställda 223 095 205 898 194 996 206 291
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 95 331 89 172 84 322 95 024
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 216 000 216 000 216 000 216 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 216 000 216 000 216 000 216 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 233 896 201 852 161 717 163 174
Summa ansvarsförbindelser 233 896 201 852 161 717 163 174
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 86 460 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 51,26 % 87,90 % 73,42 % 50,21 %
Soliditet (%) 20,46 % 45,07 % 41,62 % 21,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 108,26 % 75,52 % 47,55 % 55,27 %
Riskbuffert (%) 21,94 % 33,42 % 18,95 % 11,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,56 % 4,51 % 2,99 % 1,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 549 530 511 479
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!