Nyckeltal för Hedin Göteborg Bil Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 790 250 4 109 420 4 830 900 5 071 450
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 636 2 698 82 3
Total omsättning 4 794 886 4 112 118 4 830 982 5 071 453
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 892 210 3 341 450 4 026 080 4 317 050
Övriga externa kostnader 313 904 300 329 307 428 290 468
Personalkostnader 350 898 324 018 359 936 343 068
Avskrivningar 20 151 18 589 15 503 11 158
Summa rörelsekostnader -4 577 163 -3 984 386 -4 708 947 -4 961 744
Rörelseresultat 217 724 127 738 122 036 109 713
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 214 147 120 938 108 719 97 393
Skatt 978 348 3 117 546
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 212 090 120 094 109 753 98 743
Årets resultat 3 169 590 10 602 847
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 68 217 25 52
Räntekostnader till koncernföretag 34 1 304 3 065 3 242
Externa räntekostnader 632 649 682 703
Övriga finansiella kostnader 5 044 5 925 8 575 7 148
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 212 090 120 094 109 753 98 743
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -210 000 -120 000 -95 000 -96 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 057 844 -1 034 -1 350
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 1 505 2 134 2 786 1 118
Patent, licenser mm 276 534 587 444
Goodwill 0 264 581 901
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 781 2 932 3 954 2 463
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 37 006 39 930 39 452 33 752
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 1 066 10 374
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 27 439 30 465 29 315 17 148
Summa materiella anläggningstillgångar 64 445 70 395 69 833 61 274
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 333 916 593 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 333 916 593 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 67 559 74 243 74 380 63 737

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 255 679 265 226 383 635 406 253
Summa varulager 255 679 265 226 383 635 406 253
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 129 568 124 575 136 918 154 896
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 76 680 27 963 49 640 12 703
Övriga kortfristiga fordringar 103 047 82 253 94 578 138 330
Summa kortfristiga fordringar 309 295 234 791 281 136 305 929
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 172 13 59
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 564 974 500 189 664 786 712 241
Summa tillgångar 632 533 574 432 739 166 775 978

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 905 2 534 3 186 400
Summa bundet eget kapital 3 905 4 534 5 186 2 400
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 293 509 197 969 186 715 188 668
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 94 320 0 0
Årets resultat 3 169 590 10 602 847
Summa fritt eget kapital 296 678 292 879 197 317 189 515
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 300 583 297 413 202 503 191 915
Summa obeskattade reserver 7 458 9 516 10 360 9 326
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 13 724 14 725 15 241 15 638
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 83 123 50 254 75 183 145 084
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 40 315 48 286 270 971 276 586
Övriga kortfristiga skulder 187 330 154 238 164 908 137 429
Summa kortfristiga skulder 310 768 252 778 511 062 559 099
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 632 533 574 432 739 166 775 978

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 429 421 477 467
Löner till styrelse & VD 3 812 5 218 5 831 5 556
Varav tantiem till styrelse & VD 3 147 1 707 835 1 388
Löner till övriga anställda 237 683 217 950 237 503 228 645
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 104 509 96 836 109 391 102 686
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 356 000 356 000 356 000 356 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 356 000 356 000 356 000 356 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 437 135 433 898 413 279 298 291
Summa ansvarsförbindelser 437 135 433 898 413 279 298 291
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 94 320 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 99,53 % 92,95 % 55,01 % 54,73 %
Soliditet (%) 48,39 % 53,00 % 28,43 % 25,62 %
Avkastning på eget kapital (%) 69,29 % 39,45 % 52,23 % 49,67 %
Riskbuffert (%) 32,61 % 19,19 % 14,12 % 12,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,31 % 2,73 % 2,02 % 1,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 563 530 510 502
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!