Nyckeltal för HERAB, Härjedalens Entreprenad & Renhållning Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 27 065 26 885 26 376 22 830
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 646 33 65 3 164
Total omsättning 27 711 26 918 26 441 25 994
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 11 072 10 505 10 706 9 050
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 707 1 163 1 118 1 719
Personalkostnader 9 334 9 753 10 714 9 775
Avskrivningar 2 999 2 836 2 730 2 524
Summa rörelsekostnader -25 112 -24 257 -25 268 -23 068
Rörelseresultat 2 599 2 660 1 172 2 927
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 476 1 600 2 682 56
Skatt 320 344 595 10
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 496 2 535 1 062 2 806
Årets resultat 1 157 1 256 2 087 46
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 17 7 5 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 120 132 115 122
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 496 2 535 1 062 2 806
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 020 -935 1 620 -2 750
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 213 786 805 825
Maskiner 0 8 940 9 675 11 940
Inventarier 8 243 1 060 1 472 1 158
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 456 10 786 11 952 13 923
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 539 1 539 1 539 1 539
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 412 412 412 412
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 951 1 951 1 951 1 951
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 11 407 12 737 13 903 15 874

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 290 1 472 2 094 2 755
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 16 095 13 690 12 234 6 842
Övriga kortfristiga fordringar 2 320 2 284 850 1 649
Summa kortfristiga fordringar 19 705 17 446 15 178 11 246
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 268 1 069 59 3 892
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 19 973 18 515 15 237 15 137
Summa tillgångar 31 380 31 253 29 140 31 012

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 800 800 800 800
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 160 160 160 160
Summa bundet eget kapital 960 960 960 960
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 9 078 7 822 5 735 5 689
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 157 1 256 2 087 46
Summa fritt eget kapital 10 235 9 078 7 822 5 735
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 11 195 10 038 8 782 6 695
Summa obeskattade reserver 8 704 7 684 6 749 8 369
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 840 7 142 7 887 9 449
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 840 7 142 7 887 9 449
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 289 2 248 2 096 2 161
Leverantörsskulder 1 801 1 549 1 021 1 267
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 213 0 0 36
Övriga kortfristiga skulder 2 339 2 592 2 605 3 036
Summa kortfristiga skulder 6 642 6 389 5 722 6 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 31 380 31 253 29 140 31 012

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 19 19 20 18
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 865 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 286 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 6 800 6 800 6 800 6 800
Fastighetsinteckningar 1 400 1 400 1 400 1 400
Övriga säkerheter 5 865 9 340 9 524 11 790
Summa säkerheter 14 065 17 540 17 724 19 990
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 300,71 % 289,79 % 266,29 % 232,89 %
Soliditet (%) 56,12 % 50,24 % 47,21 % 41,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,17 % 16,15 % 7,72 % 21,81 %
Riskbuffert (%) 7,47 % 7,68 % 3,29 % 8,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,78 % 8,94 % 3,59 % 11,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 361 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!