Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Högsbo Stormarknad AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 741 779 638 515 597 117 568 425
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 741 779 638 515 597 117 568 425
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 601 094 522 838 488 316 462 725
Rörelseresultat 58 952 38 712 39 155 39 129
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 59 038 38 601 39 144 39 927
Skatt 12 680 8 345 8 742 8 669
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 59 038 38 601 39 144 39 927
Årets resultat 46 356 30 253 30 402 31 258
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 214 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 127 112 11 68
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 59 038 38 601 39 144 39 927
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -3 -3 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 36 549 31 137 29 472 20 384
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 53 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 36 549 31 190 29 472 20 384
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 144 44 44 2 044
Summa finansiella anläggningstillgångar 144 44 44 2 044
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 36 693 31 234 29 516 22 428

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 12 425 11 057 10 375 10 251
Summa varulager 12 425 11 057 10 375 10 251
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 101 2 498 2 360 1 543
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 694 1 095 4 098 543
Övriga kortfristiga fordringar 4 948 5 325 3 627 3 934
Summa kortfristiga fordringar 16 743 8 918 10 085 6 020
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 526
Summa kassa och bank 39 609 28 983 22 751 31 875
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 68 776 48 957 43 210 48 671
Summa tillgångar 105 469 80 191 72 727 71 099

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 495 38 30 8
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 46 356 30 253 30 402 31 258
Summa fritt eget kapital 46 851 30 291 30 432 31 266
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 46 951 30 391 30 532 31 366
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 6 000 6 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 6 000 6 000 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 2 000 0 0
Leverantörsskulder 26 903 24 796 24 369 20 851
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 25 615 17 004 17 826 18 881
Summa kortfristiga skulder 52 518 43 800 42 195 39 732
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 105 469 80 191 72 727 71 099

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 100 91 89 89
Löner till styrelse & VD 1 990 1 495 960 960
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 42 967 39 434 37 138 36 002
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 15 434 15 193 13 925 13 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 17 000 17 000 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 44 44 44 44
Summa säkerheter 17 044 17 044 44 44
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 46 252 29 797 30 393 31 236
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 107,30 % 86,53 % 77,82 % 95,38 %
Soliditet (%) 44,52 % 37,90 % 41,98 % 44,12 %
Avkastning på eget kapital (%) 125,74 % 127,01 % 128,21 % 127,29 %
Riskbuffert (%) 55,88 % 48,05 % 53,81 % 56,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,94 % 6,03 % 6,55 % 7,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 450 450 428 415