Nyckeltal för Håman Medical AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 001 9 453 10 956 10 570
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 129 223 0 218
Total omsättning 10 130 9 676 10 956 10 788
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 176 263 343 241
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 315 1 283 1 117 1 109
Personalkostnader 4 118 4 062 3 207 2 772
Avskrivningar 57 67 67 67
Summa rörelsekostnader -5 666 -5 675 -4 734 -4 189
Rörelseresultat 4 465 4 002 6 223 6 599
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 8 658 2 997 6 214 4 949
Skatt 1 884 645 1 370 1 090
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 463 3 993 6 214 6 599
Årets resultat 6 773 2 352 4 844 3 859
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 9 9 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 463 3 993 6 214 6 599
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 195 -996 0 -1 650
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 57 123 190
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 57 123 190
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 0 57 123 190

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 8 766 919 841
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 1 075 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 512 225 1 332 1 423
Summa kortfristiga fordringar 1 520 2 066 2 251 2 264
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 646 4 944 12 728 9 426
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 10 166 7 011 14 979 11 690
Summa tillgångar 10 166 7 067 15 103 11 880

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 2 500 147 5 303 2 519
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 773 2 352 4 844 3 859
Summa fritt eget kapital 9 273 2 499 10 147 6 378
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 9 323 2 549 10 197 6 428
Summa obeskattade reserver 0 4 195 3 199 3 199
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 91 166 50 59
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 752 157 1 657 2 194
Summa kortfristiga skulder 843 323 1 707 2 253
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 10 166 7 067 15 103 11 880

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 1 075
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 1 205,93 % 2 170,28 % 877,50 % 518,86 %
Soliditet (%) 91,71 % 79,82 % 83,13 % 73,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,87 % 70,79 % 49,50 % 75,11 %
Riskbuffert (%) 43,68 % 56,00 % 40,85 % 55,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 44,61 % 42,15 % 56,64 % 62,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!