Nyckeltal för Hälsokost Gunnar Jarl Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 200 1 326 1 379 1 529
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 370 324 324 324
Total omsättning 1 570 1 650 1 703 1 853
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 757 856 888 936
Övriga externa kostnader 544 514 514 551
Personalkostnader 645 818 731 736
Avskrivningar 0 0 7 9
Summa rörelsekostnader -1 946 -2 188 -2 140 -2 232
Rörelseresultat -376 -538 -436 -380
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -376 -538 -436 -380
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -376 -538 -436 -380
Årets resultat -376 -538 -436 -380
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -376 -538 -436 -380
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 7
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 7
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 107 107 107 107
Summa finansiella anläggningstillgångar 107 107 107 107
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 107 107 107 114

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 253 290 327 365
Summa varulager 253 290 327 365
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 13 4 7 9
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 51 41 48 49
Summa kortfristiga fordringar 64 45 55 58
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 30 51 68 10
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 348 386 449 433
Summa tillgångar 454 493 556 547

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 0 3 2 3
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 376 535 437 380
Årets resultat -376 -538 -436 -380
Summa fritt eget kapital 0 0 3 3
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 100 100 103 103
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 41 0 78 83
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 313 393 374 361
Summa kortfristiga skulder 354 393 452 444
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 454 493 556 547

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 2 802 2 426 1 891 1 454
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 802 2 426 1 891 1 454
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 26,55 % 24,43 % 27,21 % 15,32 %
Soliditet (%) 22,03 % 20,28 % 18,53 % 18,83 %
Avkastning på eget kapital (%) -376,00 % -538,00 % -423,30 % -368,93 %
Riskbuffert (%) -82,82 % -109,13 % -78,42 % -69,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -31,33 % -40,57 % -31,62 % -24,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!