Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för HälsingeBygg i Hudiksvall AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 81 269 83 118 99 647 77 239
Övriga rörelseintäkter 0 0 376 174
Total omsättning 81 269 83 118 100 023 77 413
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 72 604 67 250 0 0
Rörelseresultat 1 926 9 360 7 110 4 808
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 1 928 9 359 7 111 4 820
Skatt 241 22 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 962 9 359 7 111 4 820
Årets resultat 831 -47 -771 -215
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 38 3 2 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 4 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 962 9 359 7 111 4 820
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -856 -9 384 -7 882 -5 035
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -34 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 118 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 118 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 212 1 020 362 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 212 1 020 362 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 330 1 020 362 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 7 646 7 146 19 085 6 359
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 16 717 19 583 22 784 17 196
Övriga kortfristiga fordringar 4 852 3 445 3 548 3 999
Summa kortfristiga fordringar 29 215 30 174 45 417 27 554
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 29 215 30 174 45 417 27 554
Summa tillgångar 30 545 31 194 45 779 27 554

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 5 530 5 577 5 194 5 409
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 1 000 0
Årets resultat 831 -47 -771 -215
Summa fritt eget kapital 6 361 5 530 5 423 5 194
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 6 481 5 650 5 543 5 314
Summa obeskattade reserver 34 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 214 1 360 761 74
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 570 4 977 16 111 11 199
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 702 9 720 7 798 5 275
Övriga kortfristiga skulder 13 544 9 487 15 566 5 692
Summa kortfristiga skulder 22 816 24 184 39 475 22 166
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 30 545 31 194 45 779 27 554

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 30 34 36 32
Löner till styrelse & VD 991 1 482 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 302 275 0 0
Löner till övriga anställda 12 584 12 801 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 6 040 4 923 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 500 1 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 128,05 % 124,77 % 115,05 % 124,31 %
Soliditet (%) 21,30 % 18,11 % 12,11 % 19,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,16 % 165,65 % 128,29 % 90,70 %
Riskbuffert (%) 6,42 % 30,00 % 15,53 % 17,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,41 % 11,26 % 7,14 % 6,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 453 420 0 0