Nyckeltal för Gryaab AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 363 213 365 322 366 654 360 264
Aktiverat arbete för egen räkning 3 676 1 510 1 481 1 871
Övriga rörelseintäkter 954 4 625 572 1 227
Total omsättning 367 843 371 457 368 707 363 362
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 37 793 37 522 41 361 35 307
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 131 109 126 592 123 910 123 064
Personalkostnader 91 484 85 463 84 039 76 885
Avskrivningar 70 571 88 181 100 749 99 972
Summa rörelsekostnader -330 957 -337 758 -350 059 -335 228
Rörelseresultat 36 792 30 975 18 648 28 134
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -259 -147 -209 -141
Skatt 0 0 0 -71
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 221 17 536 -2 616 4 638
Årets resultat -259 -147 -209 -70
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 145 248 283
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 571 13 584 21 512 23 779
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 221 17 536 -2 616 4 638
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -26 480 -17 683 2 407 -4 779
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 717 3 446 3 190 4 993
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 717 3 446 3 190 4 993
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 1 017 820 1 055 560 1 083 740 0
Maskiner 247 457 264 139 293 473 0
Inventarier 4 695 5 801 7 774 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 59 637 30 430 38 351 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 1 489 440
Summa materiella anläggningstillgångar 1 329 609 1 355 930 1 423 338 1 489 440
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 530 2 530 2 530 2 530
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 530 2 530 2 530 2 530
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 333 860 1 361 900 1 429 060 1 496 960

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 838 0 0 0
Summa varulager 1 838 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 935 1 524 1 177 1 596
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 7 953 1 213 398 948
Övriga kortfristiga fordringar 9 064 5 523 6 741 8 481
Summa kortfristiga fordringar 18 952 8 260 8 316 11 025
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 20 790 8 260 8 316 11 025
Summa tillgångar 1 354 650 1 370 160 1 437 380 1 507 980

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 9 203 9 203 9 203 9 100
Överkursfond 888 888 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 988 100
Summa bundet eget kapital 10 191 10 191 10 191 9 200
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 879 4 026 4 235 4 305
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -259 -147 -209 -70
Summa fritt eget kapital 3 620 3 879 4 026 4 235
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 13 811 14 070 14 217 13 435
Summa obeskattade reserver 136 045 109 565 91 883 94 290
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 7 772 7 896 7 953 7 992
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 100 000 1 100 000 1 150 000 1 200 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 100 000
Summa långfristiga skulder 1 100 000 1 100 000 1 150 000 1 300 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 33 726 95 558 31 269 47 862
Leverantörsskulder 23 450 20 662 20 973 24 565
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 764 643 653 603
Övriga kortfristiga skulder 39 083 21 770 120 429 19 238
Summa kortfristiga skulder 97 023 138 633 173 324 92 268
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 354 650 1 370 160 1 437 380 1 507 980

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 116 115 112 103
Löner till styrelse & VD 1 487 1 436 1 456 1 675
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 59 973 54 530 52 558 47 583
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 27 995 26 342 25 836 23 235
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000
Utnyttjad checkräkningskredit 1 133 730 1 195 560 1 181 270 1 247 860
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 19,53 % 5,96 % 4,80 % 11,95 %
Soliditet (%) 8,42 % 6,92 % 5,70 % 5,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,99 % 18,49 % -3,19 % 5,59 %
Riskbuffert (%) 1,86 % 1,20 % -0,28 % 0,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,31 % 1,08 % -6,58 % -5,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 530 487 482 478
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!