Koncernredovisning för Great IT Nordic AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 97 981 47 408 25 555
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 256 1 014 78
Total omsättning 100 237 48 422 25 633
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 42 651 18 463 0
Handelsvaror 0 0 8 355
Övriga externa kostnader 7 584 3 525 4 190
Personalkostnader 38 009 23 647 9 328
Avskrivningar 156 104 3
Summa rörelsekostnader -88 400 -45 739 -21 876
Rörelseresultat 11 824 2 676 3 738
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 11 665 2 527 3 626
Skatt 2 345 860 835
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 665 2 527 3 626
Årets resultat 9 320 1 667 2 790
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 159 149 112
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 665 2 527 3 626
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 72 73 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 72 73 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 512 650 27
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 512 650 27
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 584 723 27

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 29 692 15 440 7 977
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 170 1 218 488
Summa kortfristiga fordringar 30 862 16 658 8 465
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 15 704 5 917 2 707
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 46 566 22 575 11 172
Summa tillgångar 47 150 23 299 11 198

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 330 2 583 58
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -94 0 0
Årets resultat 9 320 1 667 2 790
Summa fritt eget kapital 13 556 4 250 2 848
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 13 606 4 300 2 898
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 398 398 194
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 840 2 491 1 466
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 840 2 491 1 466
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 18 518 8 082 3 361
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 788 8 027 3 280
Summa kortfristiga skulder 31 306 16 109 6 641
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 47 150 23 299 11 198

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 44 38 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 5 000 4 500 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 5 000 4 500 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 500 4 500 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 1 291 1 824 1 466
Utdelning 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 148,74 % 140,14 % 168,23 %
Soliditet (%) 28,86 % 18,46 % 25,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 85,73 % 58,77 % 125,12 %
Riskbuffert (%) 24,60 % 10,68 % 32,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,74 % 5,02 % 13,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 102 839 33 759 4 274
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 998 361 0
Total omsättning 103 837 34 120 4 274
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 98 558 30 547 0
Handelsvaror 0 0 991
Övriga externa kostnader 3 270 2 268 1 293
Personalkostnader 1 331 973 1 278
Avskrivningar 6 6 3
Summa rörelsekostnader -103 165 -33 794 -3 565
Rörelseresultat 665 320 708
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 663 624 515
Skatt 147 168 122
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 663 881 708
Årets resultat 515 457 393
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 663 881 708
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -257 -193
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 14 20 27
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 14 20 27
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 744 1 108 93
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 758 1 129 119

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 29 498 15 004 1 165
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 706 596 0
Övriga kortfristiga fordringar 579 231 136
Summa kortfristiga fordringar 31 783 15 831 1 301
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 8 224 2 999 751
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 40 007 18 830 2 052
Summa tillgångar 41 765 19 959 2 171

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 850 393 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 515 457 393
Summa fritt eget kapital 1 365 850 393
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 415 900 443
Summa obeskattade reserver 450 450 193
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 698 162 1 247
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 38 589 17 526 0
Övriga kortfristiga skulder 613 921 288
Summa kortfristiga skulder 39 900 18 609 1 535
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 41 765 19 959 2 171

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 500 4 500 3 000
Summa ansvarsförbindelser 3 500 4 500 3 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 100,27 % 101,19 % 133,68 %
Soliditet (%) 4,18 % 6,17 % 26,96 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,96 % 71,53 % 120,98 %
Riskbuffert (%) 1,59 % 4,41 % 32,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,64 % 2,61 % 16,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!