Nyckeltal för Grand Hatt De Luxe AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 14 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 845 15 637 7 863 5 208
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 214 808 1 224 1 110
Total omsättning 21 059 16 445 9 087 6 318
Rörelsens kostnader 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 6 438 4 696 0 0
Handelsvaror 0 0 2 394 2 127
Övriga externa kostnader 5 331 4 093 3 501 2 590
Personalkostnader 9 376 6 824 3 883 3 024
Avskrivningar 91 69 60 56
Summa rörelsekostnader -21 236 -15 682 -9 838 -7 797
Rörelseresultat -178 762 -751 -1 479
Resultat 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -152 757 -765 -1 492
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -152 757 -765 -1 492
Årets resultat -152 1 287 435 1 308
Jämförelsestörande poster 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 27 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 6 13 13
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -152 757 -765 -1 492
Bokslutsdispositioner 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 530 1 200 2 800
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 85 126 41 65
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 751 578 614 650
Summa materiella anläggningstillgångar 836 704 655 715
Finansiella anläggningstillgångar 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 836 704 655 715

Omsättningstillgångar

Varulager 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 952 711 741 587
Summa varulager 952 711 741 587
Kortfristiga fordringar 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 87 248 262 61
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 580 1 694 1 150 669
Övriga kortfristiga fordringar 153 218 166 554
Summa kortfristiga fordringar 1 820 2 160 1 578 1 284
Kassa och bank 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 272 1 935 1 729 478
2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 4 044 4 806 4 047 2 350
Summa tillgångar 4 880 5 510 4 702 3 065

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 3 031 1 744 1 308 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -1 140 0 0 0
Årets resultat -152 1 287 435 1 308
Summa fritt eget kapital 1 739 3 031 1 743 1 309
2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 789 3 081 1 793 1 359
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 500 500
Summa långfristiga skulder 0 0 500 500
Kortfristiga skulder 2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 912 637 477 183
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 179 1 792 1 932 1 024
Summa kortfristiga skulder 3 091 2 429 2 409 1 207
2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 4 880 5 510 4 702 3 065

Noter

2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 15 13 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 2 004 3 144 3 144 3 144
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 004 3 144 3 144 3 144
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2024-02 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 100,03 % 168,59 % 137,28 % 145,98 %
Soliditet (%) 36,66 % 55,92 % 38,13 % 44,34 %
Avkastning på eget kapital (%) -8,50 % 24,57 % -42,67 % -109,79 %
Riskbuffert (%) -3,13 % 13,60 % -16,44 % -49,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,73 % 4,80 % -9,89 % -28,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord