Nyckeltal för Gotlands Bryggeri AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 84 186 83 767 80 771 95 060
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 84 186 83 767 80 771 95 060
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 21 879 21 715 22 725 19 782
Rörelseresultat 24 010 21 187 18 001 28 951
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 24 009 21 133 21 48
Skatt 219 661 20 31
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 24 009 21 133 17 991 28 948
Årets resultat 790 2 472 1 17
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 10 8
Övriga finansiella kostnader 1 54 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 24 009 21 133 17 991 28 948
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -23 000 -18 000 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -17 970 -28 900
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 011 2 621 2 321 1 650
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 784 2 363 908 1 152
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 795 4 984 3 229 2 802
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 279 279 279 279
Summa finansiella anläggningstillgångar 279 279 279 279
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 6 074 5 263 3 508 3 081

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 20 9 20 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 828 3 557 1 161 3 614
Övriga kortfristiga fordringar 43 544 507 268
Summa kortfristiga fordringar 3 891 4 110 1 688 3 882
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 31 26
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 891 4 110 1 719 3 908
Summa tillgångar 9 965 9 373 5 227 6 989

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 3 3 3
Summa bundet eget kapital 103 103 103 103
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 608 136 135 118
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 790 2 472 1 17
Summa fritt eget kapital 3 398 2 608 136 135
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 501 2 711 239 238
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 858 3 501 1 903 3 606
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 606 3 161 3 085 3 145
Summa kortfristiga skulder 6 464 6 662 4 988 6 751
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 9 965 9 373 5 227 6 989

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 11 13 11 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 20 20 20 20
Summa ansvarsförbindelser 20 20 20 20
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 60,19 % 61,69 % 34,46 % 57,89 %
Soliditet (%) 35,13 % 28,92 % 4,57 % 3,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 685,78 % 779,53 % 7 527,62 % 12 163,03 %
Riskbuffert (%) 240,93 % 225,23 % 344,18 % 414,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 28,52 % 25,16 % 22,26 % 30,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!