Koncernredovisning för Gavia Food Holding AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 663 215 707 461 815 897 637 620
Aktiverat arbete för egen räkning 1 201 -158 -404 1 799
Övriga rörelseintäkter 4 961 10 838 17 941 214 559
Total omsättning 669 377 718 141 833 434 853 978
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 310 947 299 966 365 887 341 260
Handelsvaror 15 987 40 638 101 090 188 039
Övriga externa kostnader 55 072 71 076 48 504 41 053
Personalkostnader 178 515 180 128 202 163 176 244
Avskrivningar 61 702 73 567 54 143 57 834
Summa rörelsekostnader -622 223 -665 375 -771 787 -804 430
Rörelseresultat 47 154 52 766 61 647 49 547
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 96 231 58 460 75 762 28 900
Skatt 9 098 19 686 12 143 6 455
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 96 231 58 460 75 762 28 900
Årets resultat 87 133 38 775 63 619 22 445
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 40 964 35 892 -14 444 22 969
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 935 2 168 6 233 4 653
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 17 103 35 814 52 420 34 775
Övriga finansiella kostnader 0 12 940 3 969 17 916
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 96 231 58 460 75 762 28 900
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 1 579 3 061 4 462 5 868
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 37 689 43 765 49 842 57 336
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 39 268 46 826 54 304 63 204
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 741 627 758 310 918 152 2 586 520
Maskiner 101 012 112 361 115 193 115 415
Inventarier 10 208 9 703 5 809 6 790
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 24 520 3 768 10 617 16 563
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 1 0
Summa materiella anläggningstillgångar 877 367 884 142 1 049 772 2 725 288
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 40 964 35 892 -14 444 22 969
Fordringar på koncern- och intresseföretag 59 399 66 031 2 000 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 147 549 122 246 141 591 256 808
Summa finansiella anläggningstillgångar 983 457 893 834 898 072 580 838
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 900 090 1 824 800 2 002 150 3 369 330

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 80 330 69 338 76 930 30 907
Summa varulager 80 330 69 338 76 930 30 907
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 234 899 56 575 306 910 285 984
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 756 1 375 0
Övriga kortfristiga fordringar 95 974 264 261 65 084 91 066
Summa kortfristiga fordringar 330 873 321 592 373 369 377 050
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 80 173 71 033 66 814 103 094
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 491 376 461 964 517 114 511 051
Summa tillgångar 2 391 470 2 286 760 2 519 260 3 880 380

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 19 142 24 927
Summa bundet eget kapital 100 100 19 242 25 027
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 461 290 1 423 100 1 402 710 1 442 940
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 87 133 38 775 63 619 22 445
Summa fritt eget kapital 1 548 423 1 461 875 1 466 329 1 465 385
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 548 520 1 461 980 1 485 570 1 490 410
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 38 511 43 393 27 802 39 634
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 503 748 490 615 619 257 1 281 560
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 41 454 59 524 55 770 698 569
Summa långfristiga skulder 545 202 550 139 675 027 1 980 120
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 157 003 127 552 224 970 170 424
Leverantörsskulder 52 455 48 842 57 836 131 768
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 49 775 54 864 48 056 68 024
Summa kortfristiga skulder 259 233 231 258 330 862 370 216
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 391 470 2 286 760 2 519 260 3 880 380

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 463 472 518 487
Löner till styrelse & VD 9 893 10 050 10 472 9 328
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 111 503 122 158 122 837 102 003
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 33 001 32 178 34 786 28 587
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 584 727 584 727 219 727 951 734
Fastighetsinteckningar 223 333 184 972 727 134 1 453 720
Övriga säkerheter 8 078 10 184 18 538 209 411
Summa säkerheter 816 138 779 883 965 399 2 614 860
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 235 000 235 000 235 100 175 000
Utnyttjad checkräkningskredit 130 908 106 556 154 544 136 782
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 158,56 % 169,78 % 133,04 % 129,69 %
Soliditet (%) 64,75 % 63,93 % 58,97 % 38,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,21 % 4,00 % 5,10 % 1,94 %
Riskbuffert (%) 2,61 % -1,55 % -0,36 % -0,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,93 % 1,37 % 2,37 % -3,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 262 280 257 229
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 843 3 103 3 128 1 341
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 843 3 103 3 128 1 341
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 157 1 873 2 050 1 357
Personalkostnader 5 927 5 213 4 686 3 147
Avskrivningar 0 78 78 0
Summa rörelsekostnader -9 084 -7 164 -6 814 -4 504
Rörelseresultat -5 241 -4 062 -3 686 -3 164
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 12 026 3 194 -5 942 -8 510
Skatt 0 84 186 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 137 3 194 -5 942 -8 510
Årets resultat 12 068 6 610 1 774 -10 635
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 4 543 3 340
Ränteintäkter från koncernföretag 4 372 2 886 0 0
Externa ränteintäkter 194 221 6 155 5 833
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 271 3 047 389 627
Övriga finansiella kostnader 0 6 000 12 565 13 892
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 137 3 194 -5 942 -8 510
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 42 3 500 7 902 -2 125
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 889 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 85 281 359 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 85 281 359 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 4 543 3 340
Fordringar på koncern- och intresseföretag 183 811 188 650 177 685 261 892
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 38 997 29 628 27 331 24 478
Summa finansiella anläggningstillgångar 463 369 458 852 445 566 457 094
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 463 453 459 132 445 925 457 094

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 4 861 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 207 11 416 6 937
Övriga kortfristiga fordringar 2 356 2 257 6 264 3 673
Summa kortfristiga fordringar 7 217 2 464 17 680 10 610
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 550 3 546 2 010 3 343
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 9 766 6 010 19 690 13 953
Summa tillgångar 473 219 465 142 465 615 471 047

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 438 258 431 648 429 874 440 509
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 12 068 6 610 1 774 -10 635
Summa fritt eget kapital 450 326 438 258 431 648 429 874
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 450 426 438 358 431 748 429 974
Summa obeskattade reserver 314 2 203 2 203 2 203
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 2 125 0
Övriga långfristiga skulder 21 870 23 628 28 960 38 005
Summa långfristiga skulder 21 870 23 628 31 085 38 005
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 107 34 67 93
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 501 919 511 772
Summa kortfristiga skulder 608 953 578 865
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 473 219 465 142 465 615 471 047

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 4 4 4
Löner till styrelse & VD 864 864 577 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 165 2 631 2 432 2 090
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 688 1 278 1 536 675
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 11 600 167
Summa ansvarsförbindelser 0 0 11 600 167
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1 606,41 % 630,64 % 3 406,57 % 1 613,06 %
Soliditet (%) 95,23 % 94,59 % 93,08 % 91,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,25 % 0,73 % -1,37 % -1,97 %
Riskbuffert (%) 1,00 % -33,33 % -38,67 % -35,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 256,73 % -188,62 % -604,09 % -1 717,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 806 874 752 523
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!