Koncernredovisning för Gavia Food Holding AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 707 461 815 897 637 620 526 380
Aktiverat arbete för egen räkning -158 -404 1 799 -251
Övriga rörelseintäkter 10 838 17 941 214 559 157 038
Total omsättning 718 141 833 434 853 978 683 167
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 299 966 365 887 341 260 285 883
Handelsvaror 40 638 101 090 188 039 129 675
Övriga externa kostnader 71 076 48 504 41 053 22 559
Personalkostnader 180 128 202 163 176 244 153 946
Avskrivningar 73 567 54 143 57 834 43 374
Summa rörelsekostnader -665 375 -771 787 -804 430 -635 437
Rörelseresultat 52 766 61 647 49 547 47 898
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 58 460 75 762 28 900 159 547
Skatt 19 686 12 143 6 455 3 972
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 58 460 75 762 28 900 159 547
Årets resultat 38 775 63 619 22 445 149 760
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 168
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 35 892 -14 444 22 969 56 800
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 168 6 233 4 653 5 562
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 35 814 52 420 34 775 40 731
Övriga finansiella kostnader 12 940 3 969 17 916 22 291
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 58 460 75 762 28 900 159 547
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 3 061 4 462 5 868 764
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 43 765 49 842 57 336 2 326
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 46 826 54 304 63 204 3 090
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 758 310 918 152 2 586 520 1 948 910
Maskiner 112 361 115 193 115 415 116 052
Inventarier 9 703 5 809 6 790 4 829
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 768 10 617 16 563 4 050
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 1 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 884 142 1 049 772 2 725 288 2 073 841
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 35 892 -14 444 22 969 56 800
Fordringar på koncern- och intresseföretag 66 031 2 000 0 28 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 122 246 141 591 256 808 333 857
Summa finansiella anläggningstillgångar 893 834 898 072 580 838 698 531
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 824 800 2 002 150 3 369 330 2 775 460

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 69 338 76 930 30 907 27 607
Summa varulager 69 338 76 930 30 907 27 607
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 56 575 306 910 285 984 69 166
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 756 1 375 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 264 261 65 084 91 066 60 107
Summa kortfristiga fordringar 321 592 373 369 377 050 129 273
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 71 033 66 814 103 094 97 779
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 461 964 517 114 511 051 254 660
Summa tillgångar 2 286 760 2 519 260 3 880 380 3 030 120

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 19 142 24 927 28 004
Summa bundet eget kapital 100 19 242 25 027 28 104
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 423 100 1 402 710 1 442 940 1 243 790
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 38 775 63 619 22 445 149 760
Summa fritt eget kapital 1 461 875 1 466 329 1 465 385 1 393 550
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 461 980 1 485 570 1 490 410 1 421 660
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 43 393 27 802 39 634 39 094
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 339 594
Skulder till kreditinstitut, långa 490 615 619 257 1 281 560 1 001 190
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 59 524 55 770 698 569 0
Summa långfristiga skulder 550 139 675 027 1 980 120 1 340 790
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 127 552 224 970 170 424 82 161
Leverantörsskulder 48 842 57 836 131 768 94 596
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 54 864 48 056 68 024 51 827
Summa kortfristiga skulder 231 258 330 862 370 216 228 584
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 286 760 2 519 260 3 880 380 3 030 120

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 472 518 487 414
Löner till styrelse & VD 10 050 10 472 9 328 8 111
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 122 158 122 837 102 003 85 791
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 32 178 34 786 28 587 27 476
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 584 727 219 727 951 734 19 727
Fastighetsinteckningar 184 972 727 134 1 453 720 109 899
Övriga säkerheter 10 184 18 538 209 411 50 000
Summa säkerheter 779 883 965 399 2 614 860 179 626
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 235 000 235 100 175 000 50 000
Utnyttjad checkräkningskredit 106 556 154 544 136 782 39 160
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 169,78 % 133,04 % 129,69 % 99,33 %
Soliditet (%) 63,93 % 58,97 % 38,41 % 46,92 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,00 % 5,10 % 1,94 % 11,22 %
Riskbuffert (%) -1,55 % -0,36 % -0,14 % 3,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,37 % 2,37 % -3,73 % 18,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 280 257 229 227
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 103 3 128 1 341 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 103 3 128 1 341 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 873 2 050 1 357 238
Personalkostnader 5 213 4 686 3 147 1 187
Avskrivningar 78 78 0 0
Summa rörelsekostnader -7 164 -6 814 -4 504 -1 425
Rörelseresultat -4 062 -3 686 -3 164 -1 425
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 3 194 -5 942 -8 510 80 012
Skatt 84 186 0 1 142
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 194 -5 942 -8 510 80 012
Årets resultat 6 610 1 774 -10 635 77 600
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 4 543 3 340 3 190
Ränteintäkter från koncernföretag 2 886 0 0 0
Externa ränteintäkter 221 6 155 5 833 5 844
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 047 389 627 1 010
Övriga finansiella kostnader 6 000 12 565 13 892 17 418
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 194 -5 942 -8 510 80 012
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 3 500 7 902 -2 125 -1 270
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 281 359 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 281 359 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 4 543 3 340 3 190
Fordringar på koncern- och intresseföretag 188 650 177 685 261 892 305 477
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 29 628 27 331 24 478 30 183
Summa finansiella anläggningstillgångar 458 852 445 566 457 094 476 258
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 459 132 445 925 457 094 476 258

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 207 11 416 6 937 3 181
Övriga kortfristiga fordringar 2 257 6 264 3 673 4 371
Summa kortfristiga fordringar 2 464 17 680 10 610 7 552
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 546 2 010 3 343 2 220
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 6 010 19 690 13 953 9 773
Summa tillgångar 465 142 465 615 471 047 486 031

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 431 648 429 874 440 509 362 909
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 610 1 774 -10 635 77 600
Summa fritt eget kapital 438 258 431 648 429 874 440 509
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 438 358 431 748 429 974 440 609
Summa obeskattade reserver 2 203 2 203 2 203 2 203
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 2 125 0 0
Övriga långfristiga skulder 23 628 28 960 38 005 41 400
Summa långfristiga skulder 23 628 31 085 38 005 41 400
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 34 67 93 123
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 919 511 772 1 695
Summa kortfristiga skulder 953 578 865 1 818
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 465 142 465 615 471 047 486 031

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 4 4 4 2
Löner till styrelse & VD 864 577 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 631 2 432 2 090 888
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 278 1 536 675 279
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 11 600 167 0
Summa ansvarsförbindelser 0 11 600 167 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 630,64 % 3 406,57 % 1 613,06 % 537,51 %
Soliditet (%) 94,59 % 93,08 % 91,63 % 90,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,73 % -1,37 % -1,97 % 18,09 %
Riskbuffert (%) -33,33 % -38,67 % -35,53 % -21,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -188,62 % -604,09 % -1 717,30 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 874 752 523 444
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!