Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för AD Bilverkstad Gamleby Bilcenter AB

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 698 2 126 2 184 2 052
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 19 19 38 70
Total omsättning 2 717 2 145 2 222 2 122
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 086 956 1 011 1 036
Övriga externa kostnader 388 299 255 464
Personalkostnader 956 686 606 558
Avskrivningar 42 44 42 36
Summa rörelsekostnader -2 472 -1 985 -1 914 -2 094
Rörelseresultat 244 161 307 30
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 182 152 295 259
Skatt 40 34 65 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 239 152 295 11
Årets resultat 142 118 230 202
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 9 12 18
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 239 152 295 11
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -57 0 0 248
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 562 590 619 647
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 70 29 44 20
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 632 619 663 667
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 632 619 663 667

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 57 56 83 67
Summa varulager 57 56 83 67
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 131 122 100 198
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 56 42 46
Summa kortfristiga fordringar 150 178 142 244
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 430 294 348 292
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 636 528 573 602
Summa tillgångar 1 268 1 148 1 236 1 270

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 598 629 499 397
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 142 118 230 202
Summa fritt eget kapital 740 747 729 599
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 790 797 779 649
Summa obeskattade reserver 57 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 15 75 130 248
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 15 75 130 248
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 65 118 0
Leverantörsskulder 223 83 128 136
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 183 127 81 237
Summa kortfristiga skulder 406 275 327 373
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 1 268 1 148 1 236 1 270

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 2 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 352
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 164
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 260 260 260 260
Fastighetsinteckningar 470 470 470 470
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 730 730 730 730
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 150 150 100 100
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 142,86 % 171,64 % 149,85 % 143,70 %
Soliditet (%) 65,62 % 69,43 % 63,03 % 51,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,73 % 19,07 % 37,87 % 1,69 %
Riskbuffert (%) 18,25 % 11,45 % 22,21 % -0,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,71 % 6,73 % 12,96 % -0,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 352
Hjälp oss bli bättre