Nyckeltal för Galvator Förvaltning AB

Information 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 28
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 28
Rörelsens kostnader 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 62 70 68 128
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 19 19 0 0
Summa rörelsekostnader -81 -89 -68 -128
Rörelseresultat -81 -89 -68 -100
Resultat 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Resultat före skatt -81 -89 -6 -11
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -81 -89 -81 -101
Årets resultat -81 -89 -6 -11
Jämförelsestörande poster 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 13 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -81 -89 -81 -101
Bokslutsdispositioner 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 75 90
Balansräkning 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Byggnader och mark 52 772 52 791 52 810 533
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 52 772 52 791 52 810 533
Finansiella anläggningstillgångar 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Summa anläggningstillgångar 52 772 52 791 52 810 533

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Kundfordringar 2 20 2 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 53 30 33
Summa kortfristiga fordringar 9 73 32 35
Kassa och bank 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 27 10 4 0
2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Summa omsättningstillgångar 36 82 36 35
Summa tillgångar 52 807 52 873 52 845 568

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Aktiekapital 210 210 210 210
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 52 277 52 277 52 277 0
Övrigt bundet eget kapital 42 42 42 42
Summa bundet eget kapital 52 529 52 529 52 529 252
Fritt eget kapital 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Balanserat resultat -22 67 73 84
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -81 -89 -6 -11
Summa fritt eget kapital -103 -22 67 73
2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Summa eget kapital 52 426 52 507 52 596 325
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 75
Långfristiga skulder 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 355 346 229 81
Övriga kortfristiga skulder 26 20 20 87
Summa kortfristiga skulder 381 366 249 168
2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Summa eget kapital och skulder 52 807 52 873 52 845 568

Noter

2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 8 400 8 400 8 400 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 8 400 8 400 8 400 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-01 2020-01 2019-01 2018-01
Kassalikviditet (%) 9,45 % 22,68 % 14,46 % 20,83 %
Soliditet (%) 99,28 % 99,31 % 99,53 % 57,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,15 % -0,17 % -0,15 % -31,08 %
Riskbuffert (%) -0,15 % -0,17 % -5,35 % -18,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % -364,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!