Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Gainz STHLM AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 854 487
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 854 487
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 279 249
Personalkostnader 28 1
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -307 -250
Rörelseresultat 547 237
Resultat 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -508 168
Skatt 92 40
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -368 228
Årets resultat -600 128
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 21 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 23 0
Övriga finansiella kostnader 914 9
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -368 228
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -140 -60
Balansräkning 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 488 1 237
Summa finansiella anläggningstillgångar 588 1 337
2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 588 1 337

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12
Kundfordringar 199 72
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 25 0
Övriga kortfristiga fordringar 70 35
Summa kortfristiga fordringar 294 107
Kassa och bank 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 23 0
2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 318 107
Summa tillgångar 906 1 443

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 128 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -600 128
Summa fritt eget kapital -472 128
2019-12 2018-12
Summa eget kapital -422 178
Summa obeskattade reserver 200 60
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 104 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 586 1 020
Summa långfristiga skulder 690 1 021
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 96 0
Leverantörsskulder 11 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 30
Övriga kortfristiga skulder 331 154
Summa kortfristiga skulder 438 184
2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 906 1 443

Noter

2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 1
Utdelning 0 0
2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 72,37 % 58,15 %
Soliditet (%) -30,31 % 15,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 134,01 % 102,60 %
Riskbuffert (%) -16,56 % 15,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -152,81 % 44,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0