Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Gainz STHLM AB

Information 2018-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 487
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 487
Rörelsens kostnader 2018-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 249
Personalkostnader 1
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -250
Rörelseresultat 237
Resultat 2018-12
Resultat före skatt 168
Skatt 40
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 228
Årets resultat 128
Jämförelsestörande poster 2018-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 9
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 228
Bokslutsdispositioner 2018-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -60
Balansräkning 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 237
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 337
2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 337

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2018-12
Kundfordringar 72
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 35
Summa kortfristiga fordringar 107
Kassa och bank 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 0
2018-12
Summa omsättningstillgångar 107
Summa tillgångar 1 443

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2018-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 128
Summa fritt eget kapital 128
2018-12
Summa eget kapital 178
Summa obeskattade reserver 60
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2018-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 1 020
Summa långfristiga skulder 1 021
Kortfristiga skulder 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 30
Övriga kortfristiga skulder 154
Summa kortfristiga skulder 184
2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 443

Noter

2018-12
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2018-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 1
Utdelning 0
2018-12
Kassalikviditet (%) 58,15 %
Soliditet (%) 15,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 102,60 %
Riskbuffert (%) 15,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 44,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Läs mer.