Nyckeltal för Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB)

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 68 485 65 287 62 892 60 069
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 17 16 41 0
Total omsättning 68 502 65 303 62 933 60 069
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 82
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 36 004 36 183 35 306 31 043
Personalkostnader 22 210 20 753 19 317 19 615
Avskrivningar 7 181 7 759 8 186 9 057
Summa rörelsekostnader -65 395 -64 695 -62 809 -59 797
Rörelseresultat 3 107 608 124 431
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 11 9 9 10
Skatt 11 9 9 10
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 264 710 180 440
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 149 100 50 0
Externa ränteintäkter 8 3 6 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 264 710 180 440
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -3 253 -701 -171 -430
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 63 110 63 239 67 102 62 024
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 13 183 12 964 14 434 16 772
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 4 113 6 081 4 663 5 287
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 80 406 82 284 86 199 84 083
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 80 406 82 284 86 199 84 083

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 287 1 936 1 221 1 448
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 34 647 18 177 17 017 17 234
Övriga kortfristiga fordringar 2 486 6 967 881 893
Summa kortfristiga fordringar 38 420 27 080 19 119 19 575
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 38 420 27 080 19 119 19 575
Summa tillgångar 118 826 109 364 105 318 103 658

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 1 500 1 500 1 500 1 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 300 300 300 300
Summa bundet eget kapital 1 800 1 800 1 800 1 800
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 12 526 12 526 12 526 12 526
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 12 526 12 526 12 526 12 526
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 14 326 14 326 14 326 14 326
Summa obeskattade reserver 7 024 3 770 3 069 2 898
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 75 199 70 952 67 384 65 976
Summa långfristiga skulder 75 199 70 952 67 384 65 976
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 027 2 388 1 879 583
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 326 1 507 1 611 4 181
Övriga kortfristiga skulder 17 924 16 421 17 049 15 694
Summa kortfristiga skulder 22 277 20 316 20 539 20 458
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 118 826 109 364 105 318 103 658

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 33 34 28 27
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 172,46 % 133,29 % 93,09 % 95,68 %
Soliditet (%) 16,41 % 15,64 % 15,75 % 15,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,74 % 4,15 % 1,09 % 2,67 %
Riskbuffert (%) 2,75 % 0,65 % 0,17 % 0,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,77 % 1,09 % 0,29 % 0,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!