Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 897 280 1 830 480 1 764 260 1 726 670
Övriga rörelseintäkter 17 258 7 383 6 961 4 715
Total omsättning 1 914 538 1 837 863 1 771 221 1 731 385
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 207 33 12 962 23 370
Kostnad sålda varor 1 432 220 1 368 260 1 270 650 1 315 780
Rörelseresultat 435 714 422 547 440 960 344 469
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 399 643 363 844 371 953 346 937
Skatt 10 730 27 499 6 492 17 230
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 363 003 341 834 352 514 340 460
Årets resultat 38 913 130 345 97 461 146 357
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 878 105 293
Externa ränteintäkter 0 9 145 882 967
Räntekostnader till koncernföretag 0 86 818 90 315 104 628
Externa räntekostnader 72 711 64 51 29
Övriga finansiella kostnader 0 3 854 3 790 3 796
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 363 003 341 834 352 514 340 460
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -350 000 -206 000 -268 000 -183 350
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 36 640 22 010 19 439 6 477
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 482 13 444 13 852 13 834
Summa immateriella anläggningstillgångar 12 482 13 444 13 852 13 834
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 8 534 410 7 967 930 7 580 220 7 520 620
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 70 769 73 266 78 012 88 055
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 826 551 976 258 740 643 302 646
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 431 730 9 017 454 8 398 875 7 911 321
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 258 732 258 732 258 732 256 799
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 11 787 10 677 13 756 16 613
Summa finansiella anläggningstillgångar 755 506 754 396 757 475 760 281
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 10 199 700 9 785 300 9 170 200 8 685 440

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 10 173 4 071 2 587 2 798
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 294 385 169 704 220 274 5 624
Övriga kortfristiga fordringar 113 337 68 548 51 474 45 982
Summa kortfristiga fordringar 417 895 242 323 274 335 54 404
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 74 88 126 169
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 417 969 242 411 274 461 54 573
Summa tillgångar 10 617 700 10 027 700 9 444 660 8 740 010

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 40 000 40 000 40 000 40 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 64 649 63 924 62 961 61 570
Summa bundet eget kapital 104 649 103 924 102 961 101 570
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 568 490 2 439 280 1 988 070 1 761 810
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 255 843 0 200 460 81 900
Årets resultat 38 913 130 345 97 461 146 357
Summa fritt eget kapital 2 863 246 2 569 625 2 285 991 1 990 067
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 967 890 2 673 550 2 388 950 2 091 640
Summa obeskattade reserver 56 549 93 189 115 199 134 638
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 504 845 492 317 466 763 465 157
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 305 000 5 950 000 5 650 000 5 470 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 6 305 000 5 950 000 5 650 000 5 470 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 100 389 115 962 101 741 119 462
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 413 935 437 023 471 257 231 287
Övriga kortfristiga skulder 269 079 265 668 250 753 227 833
Summa kortfristiga skulder 783 403 818 653 823 751 578 582
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 10 617 700 10 027 700 9 444 660 8 740 010

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 345 348 351 309
Löner till styrelse & VD 1 626 1 682 1 650 1 646
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 142 706 143 186 130 748 124 685
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 65 502 65 008 63 494 52 029
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 12 397 26 833 18 367 73 821
Summa ansvarsförbindelser 12 397 26 833 18 367 73 821
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 412 000 592 000 604
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 53,35 % 29,61 % 33,32 % 9,43 %
Soliditet (%) 28,34 % 27,35 % 26,19 % 25,07 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,06 % 12,47 % 14,25 % 15,54 %
Riskbuffert (%) 3,08 % 2,98 % 3,28 % 3,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,30 % 13,72 % 14,64 % 13,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 418 416 377 409