Nyckeltal för Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 979 240 1 897 280 1 830 480 1 764 260
Övriga rörelseintäkter 83 779 17 258 7 383 6 961
Total omsättning 2 063 019 1 914 538 1 837 863 1 771 221
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 108 207 33 12 962
Kostnad sålda varor 1 483 760 1 432 220 1 368 260 1 270 650
Rörelseresultat 0 435 714 422 547 440 960
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 5 629 399 643 363 844 371 953
Skatt 28 702 10 730 27 499 6 492
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 363 003 341 834 352 514
Årets resultat 0 38 913 130 345 97 461
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 514 0 878 105
Externa ränteintäkter 1 053 0 9 145 882
Räntekostnader till koncernföretag 76 906 0 86 818 90 315
Externa räntekostnader 37 72 711 64 51
Övriga finansiella kostnader 3 958 0 3 854 3 790
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 363 003 341 834 352 514
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -330 305 -350 000 -206 000 -268 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 5 629 36 640 22 010 19 439
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 823 12 482 13 444 13 852
Summa immateriella anläggningstillgångar 12 823 12 482 13 444 13 852
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 8 998 200 8 534 410 7 967 930 7 580 220
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 71 423 70 769 73 266 78 012
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 467 494 826 551 976 258 740 643
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 537 117 9 431 730 9 017 454 8 398 875
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 258 732 258 732 258 732 258 732
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 21 158 11 787 10 677 13 756
Summa finansiella anläggningstillgångar 761 877 755 506 754 396 757 475
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 10 311 800 10 199 700 9 785 300 9 170 200

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 4 479 10 173 4 071 2 587
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 79 069 294 385 169 704 220 274
Övriga kortfristiga fordringar 60 919 113 337 68 548 51 474
Summa kortfristiga fordringar 144 467 417 895 242 323 274 335
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 69 74 88 126
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 144 536 417 969 242 411 274 461
Summa tillgångar 10 456 400 10 617 700 10 027 700 9 444 660

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 40 000 40 000 40 000 40 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 66 777 64 649 63 924 62 961
Summa bundet eget kapital 106 777 104 649 103 924 102 961
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 860 740 2 568 490 2 439 280 1 988 070
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 215 809 255 843 0 200 460
Årets resultat 105 437 38 913 130 345 97 461
Summa fritt eget kapital 3 181 986 2 863 246 2 569 625 2 285 991
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 288 770 2 967 890 2 673 550 2 388 950
Summa obeskattade reserver 50 920 56 549 93 189 115 199
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 534 755 504 845 492 317 466 763
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 130 000 6 305 000 5 950 000 5 650 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 6 130 000 6 305 000 5 950 000 5 650 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 115 411 100 389 115 962 101 741
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 72 142 413 935 437 023 471 257
Övriga kortfristiga skulder 264 358 269 079 265 668 250 753
Summa kortfristiga skulder 451 911 783 403 818 653 823 751
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 10 456 400 10 617 700 10 027 700 9 444 660

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 409 345 348 351
Löner till styrelse & VD 1 690 1 626 1 682 1 650
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 156 593 142 706 143 186 130 748
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 65 095 65 502 65 008 63 494
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 25 986 12 397 26 833 18 367
Summa ansvarsförbindelser 25 986 12 397 26 833 18 367
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 464 0 412 000 592 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 31,98 % 53,35 % 29,61 % 33,32 %
Soliditet (%) 31,81 % 28,34 % 27,35 % 26,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 12,06 % 12,47 % 14,25 %
Riskbuffert (%) -0,45 % 3,08 % 2,98 % 3,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,09 % 15,30 % 13,72 % 14,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 387 418 416 377
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!