Nyckeltal för Göteborgs Spårvägar Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 187 700 1 133 980 1 100 930 1 123 300
Aktiverat arbete för egen räkning 790 3 842 3 334 7 063
Övriga rörelseintäkter 13 900 21 582 4 679 1 987
Total omsättning 1 202 390 1 159 404 1 108 943 1 132 350
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 311 667 289 638 313 546 339 806
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 165 331 161 314 122 375 131 961
Personalkostnader 705 760 687 413 641 923 613 940
Avskrivningar 19 612 21 135 22 545 24 146
Summa rörelsekostnader -1 202 370 -1 159 500 -1 100 389 -1 109 853
Rörelseresultat 17 -91 8 555 22 493
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 7 247 8 947 19 451 23 105
Skatt 1 370 1 900 2 704 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 347 395 8 651 22 445
Årets resultat 5 877 7 047 16 747 -8 664
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 389 532 167 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 59 46 71 48
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 347 395 8 651 22 445
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 -31 769
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 6 900 8 552 10 800 660
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 11 645 557 1 074 1 591
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 11 645 557 1 074 1 591
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 1 373 1 556 1 739 1 922
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 67 517 76 352 94 356 114 772
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 027 2 726 4 271 6 546
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 13 431 14 778 16 155 17 429
Summa materiella anläggningstillgångar 87 348 95 412 116 521 140 669
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 362 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 362 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 99 355 95 969 117 595 142 260

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 469 469 469
Övrigt varulager 91 808 78 626 67 225 54 385
Summa varulager 91 808 79 095 67 694 54 854
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 123 587 112 112 115 159 122 429
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 540 19 666 72 113 108 283
Övriga kortfristiga fordringar 174 057 183 687 78 840 389 639
Summa kortfristiga fordringar 298 184 315 465 266 112 620 351
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 121 968 901
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 389 992 394 681 334 772 676 106
Summa tillgångar 489 347 490 650 452 367 818 366

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 150 000 150 000 150 000 150 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 610 5 610 5 610 5 610
Summa bundet eget kapital 155 610 155 610 155 610 155 610
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 39 912 32 865 16 117 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 24 780
Årets resultat 5 877 7 047 16 747 -8 664
Summa fritt eget kapital 45 789 39 912 32 864 16 116
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 201 399 195 522 188 474 171 726
Summa obeskattade reserver 55 882 62 782 71 334 82 134
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 40 303 45 001 41 527 55 224
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 60 266 55 263 49 197 44 023
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 503 2 565 17 044 379 407
Övriga kortfristiga skulder 128 994 129 517 84 791 85 852
Summa kortfristiga skulder 191 763 187 345 151 032 509 282
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 489 347 490 650 452 367 818 366

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1222 1198 1165 1161
Löner till styrelse & VD 1 809 1 780 1 990 1 575
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 500 949 482 693 444 501 437 762
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 186 289 186 036 175 872 163 569
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 155,50 % 168,45 % 176,84 % 121,99 %
Soliditet (%) 49,57 % 49,28 % 53,29 % 28,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,14 % 0,16 % 3,59 % 9,66 %
Riskbuffert (%) 0,05 % 0,07 % 1,89 % 2,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,02 % 0,03 % 0,78 % 1,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 411 404 383 378
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!