Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Göteborgs Hamn Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 789 656 763 477 754 522 751 444
Aktiverat arbete för egen räkning 6 049 4 084 4 228 5 970
Övriga rörelseintäkter 3 951 489 29 737 14 496
Total omsättning 799 656 768 050 788 487 771 910
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 259 766 256 219 243 801 274 454
Personalkostnader 135 513 146 040 125 281 112 330
Avskrivningar 139 725 148 593 143 616 136 668
Summa rörelsekostnader -535 004 -550 852 -512 698 -523 452
Rörelseresultat 264 652 217 198 275 789 248 458
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 237 683 169 601 220 966 205 162
Skatt 10 593 12 456 28 742 12 992
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 239 390 189 204 245 227 214 425
Årets resultat 37 684 46 845 88 397 36 284
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 573 1 129 800 327
Externa ränteintäkter 55 94 17 67
Räntekostnader till koncernföretag 9 889 11 136 12 269 9 689
Externa räntekostnader 17 001 18 081 19 110 24 738
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 239 390 189 204 245 227 214 425
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -189 406 -110 300 -103 827 -155 886
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 707 -19 603 -24 261 -9 263
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 19 271 20 352 21 474 22 596
Summa immateriella anläggningstillgångar 19 271 20 352 21 474 22 596
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 2 028 220 2 095 540 2 087 030 2 024 870
Maskiner 8 16 25 34
Inventarier 448 612 455 861 457 746 394 853
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 696 624 396 844 308 247 466 720
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 173 464 2 948 261 2 853 048 2 886 477
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 525 14 101 26 166 50 318
Summa finansiella anläggningstillgångar 112 985 123 561 135 626 159 778
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 305 720 3 092 180 3 010 150 3 068 850

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 309 339 296 305
Summa varulager 309 339 296 305
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 79 933 76 829 81 667 57 946
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 692 3 972 4 169 820
Övriga kortfristiga fordringar 81 106 72 230 69 701 89 817
Summa kortfristiga fordringar 162 731 153 031 155 537 148 583
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 1 374 3 707
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 163 040 153 370 157 207 152 595
Summa tillgångar 3 468 760 3 245 550 3 167 360 3 221 440

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 224 000 224 000 224 000 224 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 48 944 48 944 48 944 48 944
Summa bundet eget kapital 272 944 272 944 272 944 272 944
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 258 430 1 166 180 1 084 280 999 701
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 70 500 45 400 0 48 300
Årets resultat 37 684 46 845 88 397 36 284
Summa fritt eget kapital 1 366 614 1 258 425 1 172 677 1 084 285
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 639 560 1 531 370 1 445 630 1 357 230
Summa obeskattade reserver 334 192 332 485 312 881 288 620
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 399 979 410 306 405 875 426 796
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 25 000 50 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 686 072 50 831 50 831 50 831
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 686 072 50 831 75 831 100 831
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 685 238 25 000 25 000
Leverantörsskulder 107 307 70 472 85 471 93 201
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 176 415 71 484 727 058 774 605
Övriga kortfristiga skulder 125 237 93 359 89 615 155 162
Summa kortfristiga skulder 408 959 920 553 927 144 1 047 970
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 3 468 760 3 245 550 3 167 360 3 221 440

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 135 123 116 120
Löner till styrelse & VD 2 051 2 307 2 141 2 359
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 84 512 77 930 70 414 69 414
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 44 405 59 409 47 207 35 622
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 6 414 6 732 6 560 6 742
Summa ansvarsförbindelser 6 414 6 732 6 560 6 742
Beviljad checkräkningskredit 0 900 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 660 238 0 0
Utdelning 0 0 6 500 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 39,79 % 16,62 % 16,92 % 14,53 %
Soliditet (%) 54,37 % 54,73 % 52,92 % 48,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,69 % 10,65 % 14,63 % 13,66 %
Riskbuffert (%) 5,40 % 3,97 % 5,84 % 4,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 26,91 % 20,96 % 28,34 % 23,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 641 652 625 598