Nyckeltal för Göteborgs Frihamns Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 572 21 085 19 283 23 710
Övriga rörelseintäkter 10 206 736 28 121
Total omsättning 47 778 21 821 19 311 23 831
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 9 313 3 656 5 006 1 773
Kostnad sålda varor 48 675 33 285 21 677 21 663
Rörelseresultat -27 798 -41 058 -39 128 -31 536
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -37 562 -50 398 -51 221 -41 911
Skatt -1 029 -615 -757 -372
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -37 562 -50 398 -51 221 -41 911
Årets resultat -17 633 -16 483 -3 089 -1 343
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 9 763 9 335 12 093 0
Externa räntekostnader 2 5 0 10 375
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -37 562 -50 398 -51 221 -41 911
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 18 900 33 300 47 375 40 196
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 208 724 189 536 274 570 259 361
Maskiner 240 039 206 427 0 0
Inventarier 1 987 3 018 5 397 1 012
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 73 994 128 621 158 593 139 885
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 524 744 527 602 438 560 400 258
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 567 2 872 1 204 447
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 567 2 872 1 204 447
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 530 310 530 474 439 764 400 705

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 6 964 3 795 3 460 1 206
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 23 734 4 799 46 679 41 825
Övriga kortfristiga fordringar 7 080 8 043 6 312 5 419
Summa kortfristiga fordringar 37 778 16 637 56 451 48 450
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 37 778 16 637 56 451 48 450
Summa tillgångar 568 089 547 111 496 215 449 155

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 78 708 95 191 98 280 99 622
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -17 633 -16 483 -3 089 -1 343
Summa fritt eget kapital 61 075 78 708 95 191 98 279
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 62 275 79 908 96 391 99 479
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 349 5 493 1 740 10 065
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 482 775 438 448 382 041 324 334
Övriga kortfristiga skulder 19 690 23 262 16 043 15 276
Summa kortfristiga skulder 505 814 467 203 399 824 349 675
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 568 089 547 111 496 215 449 155

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 7,47 % 3,56 % 14,12 % 13,86 %
Soliditet (%) 10,96 % 14,61 % 19,43 % 22,15 %
Avkastning på eget kapital (%) -60,32 % -63,07 % -53,14 % -42,13 %
Riskbuffert (%) -6,82 % -9,50 % -10,91 % -9,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -125,96 % -283,32 % -328,34 % -220,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!