Nyckeltal för Göteborg Energi Backa AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 671 5 001 5 909 5 268
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 671 5 001 5 909 5 268
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 525 4 194 3 171 3 138
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 550 550 517 518
Summa rörelsekostnader -5 075 -4 744 -3 688 -3 656
Rörelseresultat -1 404 257 2 221 1 612
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 592 137 2 051 1 427
Skatt 0 0 112 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 592 137 2 051 1 427
Årets resultat 0 0 -112 -1
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 15 2 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 203 122 170 0
Externa räntekostnader 0 0 0 185
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 592 137 2 051 1 427
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 1 592 -137 -2 051 -1 428
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 11 722 12 272 12 176 12 693
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 4 814 0 366 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 536 12 272 12 542 12 693
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 648 1 648 1 648 1 760
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 648 1 648 1 648 1 760
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 18 184 13 920 14 190 14 453

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 194 274 490 480
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 308 0 0 79
Övriga kortfristiga fordringar 718 60 28 29
Summa kortfristiga fordringar 1 220 334 518 588
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 220 334 518 588
Summa tillgångar 19 404 14 254 14 708 15 041

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 94 94 206 207
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 -112 -1
Summa fritt eget kapital 94 94 94 206
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 214 214 214 326
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 8 000 8 000 8 000 8 000
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 9 500 5 000 5 000 5 500
Övriga långfristiga skulder 50 50 0 0
Summa långfristiga skulder 9 550 5 050 5 000 5 500
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 33 117 45 10
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 35 324 431 94
Övriga kortfristiga skulder 1 572 549 1 018 1 111
Summa kortfristiga skulder 1 640 990 1 494 1 215
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 19 404 14 254 14 708 15 041

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 74,39 % 33,74 % 34,67 % 48,40 %
Soliditet (%) 1,10 % 1,50 % 1,45 % 2,17 %
Avkastning på eget kapital (%) -743,93 % 64,02 % 958,41 % 437,73 %
Riskbuffert (%) -8,97 % -0,20 % 12,48 % 7,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -48,90 % 0,30 % 31,83 % 23,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!