Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Götalisa Fastigheter AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 978 1 510 1 161
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 16 0
Total omsättning 1 978 1 526 1 161
Rörelsens kostnader 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 577 135 122
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 455 423 356
Summa rörelsekostnader -1 032 -558 -478
Rörelseresultat 946 945 683
Resultat 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 573 611 394
Skatt 127 135 87
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 764 773 563
Årets resultat 446 475 307
Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 182 172 120
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 764 773 563
Bokslutsdispositioner 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -191 -162 -169
Balansräkning 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 9 499 9 695 9 597
Maskiner 0 0 0
Inventarier 471 274 204
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 970 9 969 9 801
Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 765 765 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 823 815 0
2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 10 794 10 784 9 801

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 0 0 193
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 193
Kassa och bank 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 462 846 53
2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 462 846 246
Summa tillgångar 11 256 11 631 10 047

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 782 307 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 446 475 307
Summa fritt eget kapital 1 228 782 307
2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 1 278 832 357
Summa obeskattade reserver 522 331 169
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 6 905 7 141 5 886
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 6 905 7 141 5 886
Kortfristiga skulder 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 241 263
Leverantörsskulder 55 29 104
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 496 3 057 3 267
Summa kortfristiga skulder 2 551 3 327 3 634
2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 11 256 11 631 10 047

Noter

2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 7 540 7 540 7 540
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 7 540 7 540 7 540
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 18,11 % 25,43 % 6,77 %
Soliditet (%) 14,77 % 9,25 % 4,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 45,95 % 71,84 % 116,91 %
Riskbuffert (%) 6,51 % 6,50 % 5,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 29,42 % 39,80 % 38,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0