Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Gösta Andersson Byggnadsfirma Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 0 4 6
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 8 0 4 6
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 610 735 626 755
Personalkostnader 25 25 25 18
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -635 -760 -651 -773
Rörelseresultat -627 -759 -647 -768
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -1 439 -2 158 -1 789 -1 500
Skatt 4 586 4 138 2 789 3 448
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 439 -2 158 -1 789 -1 500
Årets resultat 16 805 14 360 9 914 12 446
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -88 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 24 36
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 049 1 196 1 155 1 116
Övriga finansiella kostnader 0 203 3 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 439 -2 158 -1 789 -1 500
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 22 830 20 656 14 492 17 395
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -88 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 212 504 197 374 174 808 160 311
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 330 9 093 9 296 9 217
Summa finansiella anläggningstillgångar 216 982 206 615 184 204 169 878
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 216 982 206 615 184 204 169 878

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 119
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 82 82 98 106
Övriga kortfristiga fordringar 1 0 1 255 603
Summa kortfristiga fordringar 83 82 1 353 828
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 1 003
Summa kassa och bank 532 1 525 10 939 22 375
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 615 1 607 12 292 24 206
Summa tillgångar 217 597 208 222 196 496 194 083

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 159 267 146 779 138 065 137 559
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 16 805 14 360 9 914 12 446
Summa fritt eget kapital 176 072 161 139 147 979 150 005
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 176 192 161 259 148 099 150 125
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 40 387 46 489 48 029 43 556
Summa långfristiga skulder 40 387 46 489 48 029 43 556
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 17 8 0 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 001 466 368 401
Summa kortfristiga skulder 1 018 474 368 402
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 217 597 208 222 196 496 194 083

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 275 418 258 920 275 233 292 358
Summa ansvarsförbindelser 275 418 258 920 275 233 292 358
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 450 1 872 1 200 11 941
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 60,41 % 339,03 % 3 340,22 % 5 771,89 %
Soliditet (%) 80,97 % 77,45 % 75,37 % 77,35 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,82 % -1,34 % -1,21 % -1,00 %
Riskbuffert (%) -2,71 % -3,34 % -2,71 % -2,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -31 100,00 % 0,00 % -73 675,00 % -43 600,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0