Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Gösta Andersson Byggnadsfirma Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 8 0 4
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 8 0 4
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 603 610 735 626
Personalkostnader 24 25 25 25
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -627 -635 -760 -651
Rörelseresultat -630 -627 -759 -647
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 301 -1 439 -2 158 -1 789
Skatt 4 095 4 586 4 138 2 789
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 301 -1 439 -2 158 -1 789
Årets resultat 15 020 16 805 14 360 9 914
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -88
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 24
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 927 1 049 1 196 1 155
Övriga finansiella kostnader 0 0 203 3
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 301 -1 439 -2 158 -1 789
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 20 416 22 830 20 656 14 492
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -88
Fordringar på koncern- och intresseföretag 224 571 212 504 197 374 174 808
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 4 330 9 093 9 296
Summa finansiella anläggningstillgångar 225 218 216 982 206 615 184 204
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 225 218 216 982 206 615 184 204

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 40 82 82 98
Övriga kortfristiga fordringar 45 1 0 1 255
Summa kortfristiga fordringar 85 83 82 1 353
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 222 532 1 525 10 939
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 307 615 1 607 12 292
Summa tillgångar 226 525 217 597 208 222 196 496

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 174 622 159 267 146 779 138 065
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 15 020 16 805 14 360 9 914
Summa fritt eget kapital 189 642 176 072 161 139 147 979
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 189 762 176 192 161 259 148 099
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 36 147 40 387 46 489 48 029
Summa långfristiga skulder 36 147 40 387 46 489 48 029
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 17 8 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 611 1 001 466 368
Summa kortfristiga skulder 617 1 018 474 368
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 226 525 217 597 208 222 196 496

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 279 983 275 418 258 920 275 233
Summa ansvarsförbindelser 279 983 275 418 258 920 275 233
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 450 1 450 1 872 1 200
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 211,83 % 60,41 % 339,03 % 3 340,22 %
Soliditet (%) 83,77 % 80,97 % 77,45 % 75,37 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,69 % -0,82 % -1,34 % -1,21 %
Riskbuffert (%) -2,69 % -2,71 % -3,34 % -2,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -222 800,00 % -31 100,00 % 0,00 % -73 675,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0