Nyckeltal för Gävle Hälsostudio AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 707 1 805 1 870 1 473
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 438 392 190 7
Total omsättning 3 145 2 197 2 060 1 480
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 161 176 87 83
Övriga externa kostnader 1 422 1 163 1 259 1 183
Personalkostnader 1 172 164 182 582
Avskrivningar 79 40 17 28
Summa rörelsekostnader -2 834 -1 543 -1 545 -1 876
Rörelseresultat 311 654 516 -397
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 228 486 459 -397
Skatt 50 101 29 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 303 650 504 -397
Årets resultat 178 385 430 -397
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 4 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 12 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 303 650 504 -397
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -75 -164 -45 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 303 332 10 27
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 303 332 10 27
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 303 332 10 27

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 22 25 46 29
Summa varulager 22 25 46 29
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 893 729 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 519 266 809 489
Summa kortfristiga fordringar 1 412 995 809 489
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 488 365 125 257
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 921 1 384 980 775
Summa tillgångar 2 223 1 716 990 802

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 389 384 -46 552
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -124 -380 0 -200
Årets resultat 178 385 430 -397
Summa fritt eget kapital 443 389 384 -45
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 543 489 484 55
Summa obeskattade reserver 284 209 45 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 60 138 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 60 138 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 81 84 0 0
Leverantörsskulder 50 130 117 173
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 206 666 344 575
Summa kortfristiga skulder 1 337 880 461 748
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 223 1 716 990 802

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 150 150 150 150
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 150 150 150 150
Villkorat aktieägartillskott 0 124 504 504
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 124 504 504
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 142,11 % 154,55 % 202,60 % 99,73 %
Soliditet (%) 33,84 % 37,47 % 52,24 % 6,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,28 % 101,08 % 97,45 % -721,82 %
Riskbuffert (%) 13,42 % 37,74 % 49,58 % -49,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,86 % 35,79 % 26,31 % -27,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord