Nyckeltal för Future Football Skills Kungsbacka AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 251 2 010 2 554
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 111 0
Total omsättning 251 2 121 2 554
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 2 190 289
Övriga externa kostnader 413 1 863 1 502
Personalkostnader 2 1 758 2 334
Avskrivningar 0 100 17
Summa rörelsekostnader -417 -3 911 -4 142
Rörelseresultat -167 -1 821 -1 588
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -182 -1 891 -1 648
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -182 -1 891 -1 648
Årets resultat -182 -1 891 -1 648
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 33 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 48 70 60
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -182 -1 891 -1 648
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 559 62
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 559 62
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 609 500 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 609 500 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 609 1 059 62

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 45
Summa varulager 0 0 45
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 100 0 26
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 121 247 413
Summa kortfristiga fordringar 221 247 439
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 279
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 221 247 763
Summa tillgångar 830 1 307 825

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 196 -1 648 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 3 735 0
Årets resultat -182 -1 891 -1 648
Summa fritt eget kapital 14 196 -1 648
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 64 246 -1 598
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 708 707 731
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 322
Summa långfristiga skulder 708 707 1 053
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 33 325
Leverantörsskulder 26 73 404
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 32 248 641
Summa kortfristiga skulder 58 354 1 370
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 830 1 307 825

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 4 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 700 700 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 700 700 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 700
Utnyttjad checkräkningskredit 708 707 700
Utdelning 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 381,03 % 69,77 % 52,41 %
Soliditet (%) 7,71 % 18,82 % -193,70 %
Avkastning på eget kapital (%) -284,38 % -768,70 % 103,13 %
Riskbuffert (%) -22,41 % -145,92 % -194,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -91,63 % -97,56 % -66,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!