Nyckeltal för Fredrik Berling Produktion AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 781 857 1 315 1 674
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 326 99 1 0
Total omsättning 1 107 956 1 316 1 674
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 16 165 194 146
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 94 108 182 143
Personalkostnader 682 667 683 690
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -792 -940 -1 059 -979
Rörelseresultat 316 15 257 695
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 316 14 215 695
Skatt 67 6 50 147
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 316 14 255 695
Årets resultat 248 8 165 503
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 316 14 255 695
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 -44
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -40 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 73 0 100 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 73 0 100 100
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 73 0 100 100

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 281 53 121 209
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 028 124 171 210
Övriga kortfristiga fordringar 77 169 14 90
Summa kortfristiga fordringar 1 386 346 306 509
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 745 2 667 2 691 2 405
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 131 3 013 2 996 2 913
Summa tillgångar 3 203 3 013 3 096 3 013

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 697 2 689 2 524 2 020
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 248 8 165 503
Summa fritt eget kapital 2 945 2 697 2 689 2 523
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 065 2 817 2 809 2 643
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 166 138
Summa långfristiga skulder 0 0 166 138
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 1 10 8
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 128 195 112 224
Summa kortfristiga skulder 138 196 122 232
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 3 203 3 013 3 096 3 013

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 2 268,84 % 1 537,24 % 2 456,56 % 1 256,03 %
Soliditet (%) 95,69 % 93,49 % 90,73 % 87,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,31 % 0,50 % 9,08 % 26,30 %
Riskbuffert (%) 9,87 % -0,01 % 7,61 % 23,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 40,46 % 1,52 % 19,24 % 41,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!