Nyckeltal för Fredric Karlsson Bygg & Inredning AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-06 2022-06 2021-06
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 319 7 854 3 967
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 60 0
Total omsättning 9 319 7 914 3 967
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 6 231 5 919 2 462
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 684 319 333
Personalkostnader 2 237 1 518 988
Avskrivningar 8 0 0
Summa rörelsekostnader -9 160 -7 756 -3 783
Rörelseresultat 161 157 184
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06
Resultat före skatt 148 150 178
Skatt 42 33 38
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 148 150 178
Årets resultat 106 117 139
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 14 8 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 148 150 178
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 84 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 84 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06
Summa anläggningstillgångar 84 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06
Kundfordringar 715 801 164
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 272 358 47
Summa kortfristiga fordringar 987 1 159 211
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 654 296 763
2023-06 2022-06 2021-06
Summa omsättningstillgångar 1 641 1 455 974
Summa tillgångar 1 725 1 455 974

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06
Balanserat resultat 156 139 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 106 117 139
Summa fritt eget kapital 262 256 139
2023-06 2022-06 2021-06
Summa eget kapital 287 281 164
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 301 233 216
Summa långfristiga skulder 301 233 216
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 657 522 237
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 480 418 356
Summa kortfristiga skulder 1 137 940 593
2023-06 2022-06 2021-06
Summa eget kapital och skulder 1 725 1 455 974

Noter

2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 3 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 100 0
2023-06 2022-06 2021-06
Kassalikviditet (%) 144,33 % 154,79 % 164,25 %
Soliditet (%) 16,64 % 19,31 % 16,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,57 % 53,38 % 108,54 %
Riskbuffert (%) 8,42 % 10,18 % 18,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,44 % 1,81 % 4,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord