Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Fransson & Neij Aktiebolag

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 60 079 68 562 75 392 94 727
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 592 8 887 3 064 169
Total omsättning 60 671 77 449 78 456 94 896
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 54 610 69 673 69 863 86 819
Övriga externa kostnader 2 055 4 959 3 794 2 647
Personalkostnader 3 354 3 256 3 239 3 136
Avskrivningar 42 0 0 0
Summa rörelsekostnader -60 061 -77 888 -76 896 -92 602
Rörelseresultat 610 -439 1 560 2 294
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -120 -1 064 1 099 1 815
Skatt 0 19 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -120 -1 064 1 099 1 815
Årets resultat -120 17 1 039 15
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 23 9 32 65
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 753 633 493 545
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -120 -1 064 1 099 1 815
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 1 100 -60 -1 800
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 202 33 33 33
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 202 33 33 33
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 19 851 5 805 5 181 9 092
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 851 5 805 5 181 9 092
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 20 053 5 838 5 214 9 125

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 12 320 12 154 19 362 18 222
Summa varulager 12 320 12 154 19 362 18 222
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 7 984 11 850 10 013 9 247
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 923 7 484 4 089 714
Summa kortfristiga fordringar 8 907 19 334 14 102 9 961
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 564 631 1 624 1 674
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 21 791 32 119 35 088 29 857
Summa tillgångar 41 844 37 956 40 302 38 983

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 7 770 7 753 8 714 8 699
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -120 17 1 039 15
Summa fritt eget kapital 7 650 7 770 9 753 8 714
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 8 250 8 370 10 353 9 314
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 16 478 14 920 18 540 17 938
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 16 478 14 920 18 540 17 938
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 6 868 9 674 4 954 5 429
Leverantörsskulder 9 589 4 145 5 831 5 356
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 660 848 624 946
Summa kortfristiga skulder 17 117 14 667 11 409 11 731
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 41 844 37 956 40 302 38 983

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 19 500 19 500 19 500 19 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 7 934 11 850 10 013 9 247
Summa säkerheter 27 434 31 350 29 513 28 747
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 10 000 10 000 15 000 15 000
Utnyttjad checkräkningskredit 7 368 6 830 15 083 13 925
Utdelning 0 0 2 000 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 55,33 % 136,12 % 137,84 % 99,18 %
Soliditet (%) 19,72 % 22,05 % 25,69 % 23,89 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,45 % -12,71 % 10,62 % 19,49 %
Riskbuffert (%) -0,73 % -3,27 % 2,30 % 4,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,45 % -2,48 % 0,80 % 1,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0