Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Fransåsen AB

Information 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 999 976 948 943
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 35 0 0 6
Total omsättning 1 034 976 948 949
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 255 272 176 121
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 199 196 196 196
Summa rörelsekostnader -454 -468 -372 -317
Rörelseresultat 580 508 576 631
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 579 508 576 631
Skatt 17 2 17 7
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 579 508 576 631
Årets resultat 62 6 59 24
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 579 508 576 631
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag -501 -500 -500 -600
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 12 869 12 779 12 975 13 170
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 869 12 779 12 975 13 170
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 294 1 844 1 901 1 674
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 294 1 844 1 901 1 674
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 14 163 14 623 14 876 14 844

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 0 0 303 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 49 22 21 21
Summa kortfristiga fordringar 49 22 324 21
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 997 681 6 476
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 1 046 703 330 497
Summa tillgångar 15 209 15 326 15 206 15 342

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 116 110 50 26
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 62 6 59 24
Summa fritt eget kapital 178 116 109 50
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 278 216 209 150
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 14 200 14 395 14 350 14 550
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 14 200 14 395 14 350 14 550
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 10 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 732 705 646 641
Summa kortfristiga skulder 732 715 646 641
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 15 209 15 326 15 206 15 342

Noter

2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 6 000 6 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 6 000 6 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 142,90 % 98,32 % 51,08 % 77,54 %
Soliditet (%) 1,83 % 1,41 % 1,37 % 0,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 208,27 % 235,19 % 275,60 % 420,67 %
Riskbuffert (%) 3,81 % 3,31 % 3,79 % 4,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 57,96 % 52,05 % 60,76 % 66,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0