Nyckeltal för Frank Bussresor AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 689 403 624
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 195 319 41 79
Total omsättning 195 1 008 444 703
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 861 605 1 613 2 078
Personalkostnader 360 400 346 527
Avskrivningar 23 19 14 41
Summa rörelsekostnader -1 244 -1 024 -1 973 -2 646
Rörelseresultat -1 049 -17 -1 529 -1 943
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 050 201 -1 532 -1 942
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 050 201 -1 532 -1 942
Årets resultat -1 050 201 3 58
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 314 0 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 97 3 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 050 201 -1 532 -1 942
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 1 535 2 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 79
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 79
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 2 565 2 565 2 565 2 565
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 77 86 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 7 407 7 407 7 053 6 754
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 36 50 65 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 085 10 108 9 683 9 319
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 63 63 63 63
Summa finansiella anläggningstillgångar 63 63 63 63
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 10 147 10 171 9 745 9 460

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 308 297 252 234
Övriga kortfristiga fordringar 886 868 808 1 025
Summa kortfristiga fordringar 1 194 1 165 1 060 1 259
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 2 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 202 1 167 1 060 1 259
Summa tillgångar 11 350 11 337 10 806 10 719

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 529 1 328 1 325 1 267
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 050 201 3 58
Summa fritt eget kapital 479 1 529 1 328 1 325
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 579 1 629 1 428 1 425
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 119 161 288 358
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 9 793 8 924 8 977 8 512
Övriga kortfristiga skulder 859 624 113 424
Summa kortfristiga skulder 10 771 9 709 9 378 9 294
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 11 350 11 337 10 806 10 719

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 11,16 % 12,02 % 11,30 % 13,55 %
Soliditet (%) 5,10 % 14,37 % 13,21 % 13,29 %
Avkastning på eget kapital (%) -181,35 % 12,34 % -107,28 % -136,28 %
Riskbuffert (%) -9,25 % 1,63 % -14,18 % -18,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 15,09 % -380,89 % -311,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!