Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Frameland Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 673 3 023 2 683 2 558
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 152 0 0 0
Total omsättning 2 825 3 023 2 683 2 558
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -30 -31 -83 -84
Råvaror och förnödenheter 946 1 074 850 897
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 586 690 590 595
Personalkostnader 1 023 998 998 869
Avskrivningar 0 6 6 21
Summa rörelsekostnader -2 525 -2 737 -2 361 -2 298
Rörelseresultat 239 223 146 90
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 238 222 146 89
Skatt 53 51 49 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 238 222 146 89
Årets resultat 186 171 97 89
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 238 222 146 89
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 6 58
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 6 58
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 6 58

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 131 160 192 275
Summa varulager 131 160 192 275
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 68 121 151 82
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 63 46 95 77
Summa kortfristiga fordringar 131 167 246 159
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 513 256 354 299
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 775 583 792 733
Summa tillgångar 775 583 799 791

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 200 29 -111 193
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 243 0
Årets resultat 186 171 97 89
Summa fritt eget kapital 386 200 229 282
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 486 300 329 382
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 35 57 178 156
Summa långfristiga skulder 35 57 178 156
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 129 57 111 86
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 126 169 181 167
Summa kortfristiga skulder 255 226 292 253
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 775 583 799 791

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 793 731 731 633
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 217 251 253 227
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 252,55 % 187,17 % 205,48 % 181,03 %
Soliditet (%) 62,71 % 51,46 % 41,18 % 48,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 48,97 % 74,00 % 44,38 % 23,30 %
Riskbuffert (%) 30,49 % 38,08 % 18,19 % 11,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,87 % 7,34 % 5,40 % 3,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 264 244 244 211