Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Frameland Aktiebolag

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 023 2 683 2 558 2 541
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 023 2 683 2 558 2 541
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -31 -83 -84 -16
Råvaror och förnödenheter 1 074 850 897 938
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 690 590 595 609
Personalkostnader 998 998 869 842
Avskrivningar 6 6 21 31
Summa rörelsekostnader -2 737 -2 361 -2 298 -2 404
Rörelseresultat 223 146 90 106
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 222 146 89 105
Skatt 51 49 0 26
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 222 146 89 105
Årets resultat 171 97 89 79
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 222 146 89 105
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 6 58 79
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 6 58 79
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 0 6 58 79

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 160 192 275 359
Summa varulager 160 192 275 359
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 121 151 82 155
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 46 95 77 44
Summa kortfristiga fordringar 167 246 159 199
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 256 354 299 128
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 583 792 733 686
Summa tillgångar 583 799 791 765

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 29 -111 193 324
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 243 0 -60
Årets resultat 171 97 89 79
Summa fritt eget kapital 200 229 282 343
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 300 329 382 443
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 57 178 156 120
Summa långfristiga skulder 57 178 156 120
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 57 111 86 90
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 169 181 167 112
Summa kortfristiga skulder 226 292 253 202
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 583 799 791 765

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 731 731 633 621
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 251 253 227 215
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 543
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 543
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 187,17 % 205,48 % 181,03 % 161,88 %
Soliditet (%) 51,46 % 41,18 % 48,29 % 57,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 74,00 % 44,38 % 23,30 % 23,70 %
Riskbuffert (%) 38,08 % 18,19 % 11,13 % 13,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,34 % 5,40 % 3,44 % 4,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 244 244 211 207