Nyckeltal för Foodora AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 704 571 146 195 77 450 58 742
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 747 1 423 3 362 430
Total omsättning 710 318 147 618 80 812 59 172
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 170 787 19 809 16 464 13 495
Handelsvaror 4 051 10 270 0 0
Övriga externa kostnader 206 718 43 686 24 253 24 169
Personalkostnader 286 673 104 028 71 893 57 209
Avskrivningar 39 858 1 102 667 940
Summa rörelsekostnader -708 087 -178 895 -113 277 -95 813
Rörelseresultat 743 -32 660 -35 965 -38 125
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -12 644 -33 466 -37 481 -38 134
Skatt 344 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -32 -33 466 -37 481 -38 134
Årets resultat -12 988 -33 466 -37 481 -38 134
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 -612 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 146 0 576
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 1 512 258
Externa räntekostnader 777 340 4 328
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -32 -33 466 -37 481 -38 134
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -12 612 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 105 071 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 105 071 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 431 0 0 0
Maskiner 1 226 0 0 0
Inventarier 6 375 1 285 1 179 458
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 032 1 285 1 179 458
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 -612 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 86 000 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 392 329 347 219
Summa finansiella anläggningstillgångar 193 874 329 347 219
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 306 977 1 614 1 526 677

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 3 313 3 024 965 901
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 431 33 767 7 538 15 856
Övriga kortfristiga fordringar 6 936 921 711 966
Summa kortfristiga fordringar 14 680 37 712 9 214 17 723
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 313 740 2 822 42 581 11 933
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 328 420 40 534 51 795 29 656
Summa tillgångar 635 397 42 148 53 321 30 333

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 353 554 88 5 7
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 45 847 45 674 37 564 38 132
Årets resultat -12 988 -33 466 -37 481 -38 134
Summa fritt eget kapital 386 413 12 296 88 5
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 386 463 12 346 138 55
Summa obeskattade reserver 12 612 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 506 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 10 232 0
Övriga långfristiga skulder 223 224 207 18
Summa långfristiga skulder 223 224 10 439 18
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 101 498 493 2 299 1 788
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 69 191 16 090 27 514 20 004
Övriga kortfristiga skulder 62 904 12 995 12 931 8 467
Summa kortfristiga skulder 233 593 29 578 42 744 30 259
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 635 397 42 148 53 321 30 333

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 289 232 149 107
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 7 276 0 0 0
Summa säkerheter 7 276 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 74 417 74 417 74 417
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 74 417 74 417 74 417
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 140,59 % 137,04 % 121,17 % 98,01 %
Soliditet (%) 62,29 % 29,29 % 0,26 % 0,18 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,01 % -271,07 % -27 160,14 % -69 334,55 %
Riskbuffert (%) -0,21 % -79,74 % -70,30 % -125,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,11 % -23,12 % -50,35 % -65,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!