Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Food Trading Göteborg AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 15

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 222 1 016
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 11 222 1 016
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 9 150 310
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 860 1 264
Personalkostnader 6 0
Avskrivningar 114 89
Summa rörelsekostnader -10 130 -1 663
Rörelseresultat 1 092 -647
Resultat 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 971 -659
Skatt 79 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 1 086 -659
Årets resultat 892 -659
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 6 12
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 086 -659
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -115 0
Balansräkning 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 308 0
Inventarier 60 355
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 368 355
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 368 355

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 647 875
Summa varulager 647 875
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12
Kundfordringar 112 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 745 1
Summa kortfristiga fordringar 1 857 1
Kassa och bank 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 405 75
2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 909 951
Summa tillgångar 3 278 1 306

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12
Balanserat resultat -659 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 892 -659
Summa fritt eget kapital 233 -659
2017-12 2016-12
Summa eget kapital 283 -609
Summa obeskattade reserver 115 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 2 093 1 699
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 786 216
Summa kortfristiga skulder 2 879 1 915
2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 3 278 1 306

Noter

2017-12 2016-12
Antal anställda 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 78,57 % 3,97 %
Soliditet (%) 11,22 % -46,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 295,31 % 108,21 %
Riskbuffert (%) 33,11 % -50,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,62 % -66,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0