Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Flygstaden Intressenter i Söderhamn AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 8 8 15
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 8 8 15
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 27 21 10 89
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -27 -21 -10 -89
Rörelseresultat -22 -13 -2 -74
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 667 -363 636 674 -2 968
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 667 -363 636 674 -2 968
Årets resultat 690 -252 638 439 -519
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 96 0 635 147 -520
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 1 327
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 931
Externa räntekostnader 7 96 1 764 1 770
Övriga finansiella kostnader 15 100 32 610 1 995 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 667 -363 636 674 -2 968
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 23 111 1 765 2 449
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 96 0 635 147 -520
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 162 162 32 771 34 766
Summa finansiella anläggningstillgångar 550 68 413 101 021 521 017
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 550 68 413 101 021 521 017

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 252 812 252 914 913 235 808 612
Övriga kortfristiga fordringar 1 3 56 4
Summa kortfristiga fordringar 252 813 252 917 913 291 808 616
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 252 813 252 917 913 291 808 616
Summa tillgångar 253 363 321 330 1 014 310 1 329 630

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 100 1 100 1 100 1 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 242 720 242 720 242 720 242 720
Summa bundet eget kapital 243 820 243 820 243 820 243 820
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 8 276 8 528 30 089 30 608
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 690 -252 638 439 -519
Summa fritt eget kapital 8 966 8 276 668 528 30 089
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 252 786 252 096 912 348 273 909
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 443 69 003 69 001 1 018 550
Övriga kortfristiga skulder 134 231 32 963 37 170
Summa kortfristiga skulder 577 69 234 101 964 1 055 720
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 253 363 321 330 1 014 310 1 329 630

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 660 000 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 43 815,08 % 365,31 % 895,70 % 76,59 %
Soliditet (%) 99,77 % 78,45 % 89,95 % 20,60 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,26 % -0,14 % 69,78 % -1,08 %
Riskbuffert (%) -2 611,97 % -37,17 % 59,45 % -0,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -288 800,00 % -413 362,50 % 7 911 437,50 % -37 793,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0