Flashback Media Group Aktiebolag

556561-1174 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Flashback Media Group Aktiebolag

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 274 3 338 4 093 5 701
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 1 1 1
Total omsättning 2 275 3 339 4 094 5 702
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 58
Handelsvaror 4 4 3 0
Övriga externa kostnader 1 380 1 275 1 523 2 091
Personalkostnader 1 715 2 123 2 323 2 513
Avskrivningar 32 25 12 26
Summa rörelsekostnader -3 131 -3 427 -3 861 -4 688
Rörelseresultat -859 -89 230 1 011
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -273 190 351 2 723
Skatt 0 35 113 580
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -273 190 351 2 723
Årets resultat -273 155 238 2 143
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 -2
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 586 279 121 1 711
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -273 190 351 2 723
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 97 73 16 28
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 97 73 16 28
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 97 73 16 28

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 20 803 549 1 185
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 321 1 093 720 94
Summa kortfristiga fordringar 341 1 896 1 269 1 279
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 2 642 2 768 4 256 3 603
Summa kassa och bank 837 215 1 807 3 845
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 3 819 4 878 7 331 8 728
Summa tillgångar 3 916 4 951 7 348 8 756

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 6 6 6
Summa bundet eget kapital 106 106 106 106
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 3 719 4 064 6 484 5 342
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -273 155 238 2 143
Summa fritt eget kapital 3 446 4 219 6 722 7 485
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 3 552 4 325 6 828 7 591
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 69 78 62 119
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 296 548 457 1 047
Summa kortfristiga skulder 365 626 519 1 166
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 3 916 4 951 7 348 8 756

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 2 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 555
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 864
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 500 2 658 1 000
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 322,74 % 337,22 % 592,68 % 439,45 %
Soliditet (%) 90,70 % 87,36 % 92,92 % 86,69 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,69 % 4,39 % 5,14 % 35,87 %
Riskbuffert (%) -6,97 % 3,84 % 4,78 % 31,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -12,01 % 5,69 % 8,58 % 47,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 518
Läs mer.