Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Flashback Media Group Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 817 2 274 3 338 4 093
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 125 1 1 1
Total omsättning 942 2 275 3 339 4 094
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 4 4 3
Övriga externa kostnader 931 1 380 1 275 1 523
Personalkostnader 1 436 1 715 2 123 2 323
Avskrivningar 41 32 25 12
Summa rörelsekostnader -2 410 -3 131 -3 427 -3 861
Rörelseresultat -1 468 -859 -89 230
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -1 319 -273 190 351
Skatt 0 0 35 113
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 319 -273 190 351
Årets resultat -1 319 -273 155 238
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 150 586 279 121
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 319 -273 190 351
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 121 97 73 16
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 121 97 73 16
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 121 97 73 16

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 85 20 803 549
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 151 321 1 093 720
Summa kortfristiga fordringar 236 341 1 896 1 269
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 1 877 2 642 2 768 4 256
Summa kassa och bank 324 837 215 1 807
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 437 3 819 4 878 7 331
Summa tillgångar 2 558 3 916 4 951 7 348

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 6 6 6
Summa bundet eget kapital 106 106 106 106
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 3 446 3 719 4 064 6 484
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 319 -273 155 238
Summa fritt eget kapital 2 127 3 446 4 219 6 722
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 2 233 3 552 4 325 6 828
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 91 69 78 62
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 235 296 548 457
Summa kortfristiga skulder 326 365 626 519
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 2 558 3 916 4 951 7 348

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 3 2 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 500 2 658
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 171,78 % 322,74 % 337,22 % 592,68 %
Soliditet (%) 87,29 % 90,70 % 87,36 % 92,92 %
Avkastning på eget kapital (%) -59,07 % -7,69 % 4,39 % 5,14 %
Riskbuffert (%) -51,56 % -6,97 % 3,84 % 4,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -161,44 % -12,01 % 5,69 % 8,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.