Nyckeltal för Fiske för alla AB

Information 2011-12 2010-12 2009-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2011-12 2010-12 2009-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 149 1 055 1 416
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 149 1 055 1 416
Rörelsens kostnader 2011-12 2010-12 2009-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 16 26 25
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -16 -26 -25
Rörelseresultat 133 1 030 1 391
Resultat 2011-12 2010-12 2009-12
Resultat före skatt 451 1 515 1 727
Skatt 3 403 15
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 141 1 030 1 378
Årets resultat 8 1 112 2
Jämförelsestörande poster 2011-12 2010-12 2009-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2011-12 2010-12 2009-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2011-12 2010-12 2009-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 141 1 030 1 378
Bokslutsdispositioner 2011-12 2010-12 2009-12
Koncernbidrag -440 0 -1 710
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 310 485 349
Balansräkning 2011-12 2010-12 2009-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2011-12 2010-12 2009-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2011-12 2010-12 2009-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2011-12 2010-12 2009-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2011-12 2010-12 2009-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2011-12 2010-12 2009-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2011-12 2010-12 2009-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 7 730 7 823 7 849
Övriga kortfristiga fordringar 1 005 1 612 1 140
Summa kortfristiga fordringar 8 735 9 435 8 989
Kassa och bank 2011-12 2010-12 2009-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 1 853 1 640
2011-12 2010-12 2009-12
Summa omsättningstillgångar 8 735 11 287 10 629
Summa tillgångar 8 735 11 287 10 629

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2011-12 2010-12 2009-12
Aktiekapital 400 400 400
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 80 80 80
Summa bundet eget kapital 480 480 480
Fritt eget kapital 2011-12 2010-12 2009-12
Balanserat resultat 8 231 7 120 7 118
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 8 1 112 2
Summa fritt eget kapital 8 239 8 232 7 120
2011-12 2010-12 2009-12
Summa eget kapital 8 719 8 712 7 600
Summa obeskattade reserver 0 310 795
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2011-12 2010-12 2009-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2011-12 2010-12 2009-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 2 245 2 214
Övriga kortfristiga skulder 15 20 20
Summa kortfristiga skulder 15 2 265 2 234
2011-12 2010-12 2009-12
Summa eget kapital och skulder 8 735 11 287 10 629

Noter

2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2011-12 2010-12 2009-12
Företagsinteckningar 3 100 3 100 3 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 3 100 3 100 3 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet (%) 58 233,33 % 498,37 % 475,78 %
Soliditet (%) 99,82 % 79,21 % 77,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,62 % 11,52 % 16,83 %
Riskbuffert (%) 1,61 % 9,13 % 12,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 94,63 % 97,63 % 96,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!